۶۰ خانوار در اثر حملات هوایی ترکیە آواره شدند

مردم روستاهای "روزیکه"، "ماونه"، "قلات"، "وسان"، "خزینه"، "چومه" و "زنگلین"، از توابع بخش "قسره" در اثر بمباران‌های جنگنده‌های ترکیە آوارە شده‌اند

 اربیل (کردستان۲۴)- ۶۰ خانوار از ساکنان روستاهای حومه‌ی بخش قصره از توابع شهر چومان در استان اربیل در اثر حملات هوایی ترکیە از خانە و کاشانه‌ی خود آواره شدند.

شاخوان حسین بخشدار بخش قصره، روز شنبه ٢٤ شهریور بە خبرنگار کردستان٢٤ گفت: "جنگنده‌های ترکیە شب گذشته مواضع پ‌ک‌ک در منطقه‌ی قصرە واقع در دامنەی قندیل را بە شدت بمباران کردند. این بمباران‌ها خسارات زیادی بە شبکه‌‌های آب و برق‌رسانی و باغات و تاکستان‌های مردم وارد کرده است."

بخشدار قصره همچنین گفت: "حدود ۶۰ خانوار از روستاهای منطقه در اثر این حملات از خانه و کاشانه‌ی خود آواره گردیدەاند." وی گفت: حدود ٢٠٠ خانوار از روستاهای توابع این بخش در معرض خطر بمباران‌ها قرار دارند کە از این عده تنها ۶۰ خانوار خانەهای خود را ترک کرده‌اند.

بە گزارش خبرنگار کردستان۲۴ این ۶۰ خانوار بیشتر از روستاهای روزیکه، ماونه، قلات، وسان، خزینه، چومه و زنگلین آواره شدەاند.

/ا.م