یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند

مهاجران پناه‌جو با تاکسی و اتوبوس از استانبول راهی مرزهای غربی ترکیە می‌شوند

 اربیل (کردستان۲۴)- پس از آنکە دولت ترکیە روز پنجشنبه ۸ اسفند راه را برای خروج مهاجران پناه‌جو بە سوی اروپا باز کرد، پلیس یونان از ورود آنان بە این کشور جلوگیری کرد.

بە گزارش "ارجان داغ" خبرنگار کردستان۲۴ از مرز ترکیە با یونان، در ۲۴ ساعت گذشته هزاران پناه‌جو بە مقصد اروپا خاک ترکیه را ترک کردە در مرز یونان با مقاومت پلیس این کشور مواجه شده‌اند.

بر اساس این گزاش بخش زیادی از این مهاجران را کودکان و زنان تشکیل می‌دهند.

با این  حال بە گزارش شاهدان عینی بخش بزرگی از پناه‌جویان با همکاری ترکیە عازم مرزهای یونان شده‌اند.

خبرگزاری آناتولی گزارش کرده که مهاجران در شهرهای ازمیر، موغله و چاناق‌قلعه گرد آمده و خود را آماده سفر به‌سوی اروپا کرده‌اند. برخی نیز با خود قایق‌های بادی به موغله آورده‌اند تا با آن‌ها از ترکیه به یونان بروند.

به گزارش رسانه‌ها، پناه‌جویان در محله "زیتین بورنو" در استانبول جمع شدند تا از آنجا با تاکسی یا اتوبوس عازم "ادیرنه" یا مناطق ساحلی شوند.

یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند
یونان از ورود پناه‌جویان بە این کشور جلوگیری می‌کند