آمریکا بعد از شکست داعش هم از کردستان حمایت می‌کند

رئیس جمهور آمریکا: پیشمرگەها نیروهای مقاوم و کارکشتەای هستند.
kurdistan24.net

مقامات و تحلیلگران آمریکایی می‌گویند، این کشور بعد از شکست کامل داعش هم بە حمایت از کردستان ادامەی می‌دهد.

رئیس جمهور آمریکا قبل از پیروزی در انتخابات این کشور گفتە بود پیشمرگەها نیروهای مقاوم و کارکشتەای هستند.

قبلا مقامات نظامی آمریکا با هدف بحث و تبادل نظر در مورد موضوع داعش بە کردستان می‌آمدند، اما اکنون چناکە  فرماندە نظامی آمریکایی ائتلاف ضد داعش می‌گوید، بە احتمال قوی نیروهای آمریکایی برای مدتی طولانی در کردستان باقی خواهند ماند.

از سوی دیگر مایکل پریجێنت تحلیلگر امور اطلاعاتی و ضد ترور درآمریکا بر این عقیدە است کە تهدیدات بعد از داعش هم بر اهمیت جایگاە کردستان و نیروی پیشمرگە افزودە است.

مایکل پریجنت، می‌گوید: "استقرار نیروهای آمریکایی در کردستان مهم است. آنوقت آمریکا می‌تواند دست بە عملیات ویژە بزند و راهگشای آمریکا خواهد بود کە جهت مبارزە با تشکیلات مخفی داعش با کردستان و عراق دارای اهداف مشترک است. این موضوع برای حفظ آرامش منطقە هم اهمیت دارد."

دکتر دیوید گارتنستن، تحیلگر سیاسی و  امور مبارزە با ترور نیز می‌گوید، استقرار نیروهای آمریکایی در کردستان از این جهت حائز اهمیت است کە بعد از نابودی داعش هم هرگز عراقی متحد وجود نخواهد داشت.

بە گفتە  دیوید گارتنستن، "بعد از نابودی داعش، جهان بر این تمرکز خواهد داشت کە یکپارچگی کشورهای عراق و سوریە بە کجا می‌انجامد. بە نظر من در آن مرحلە موضوع استقلال کردستان همچون موضوعی مهم در جهان مطرح می‌شود. "

رئیس جمهور آمریکا هم قبل از انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفتە بود، کردها راستگوترین همپیمان آمریکا بودند و پیشمرگەها نیروی مقاوم و کارکشتە‌ای هستند. بە همین دلیل باید امریکا از آنان حمایت کند.

تحلیلگران خاورمیانە هم می‌گوند، بعد از تغییراتی کە در منطقە روی دادە و با توجە بە اطمینان آمریکا بە کردها و نیروی پیشمرگە کردستان، بعد از جنگ داعش هم حمایتهای آمریکا از نیروهای پیشمرگە ادامە خواهد داشت.