کولبران مجروح سردشتی در اقلیم کردستان بستری شدند

درپی حملە نیروهای نظامی ایران بە کولبران شماری از آنان کشتە و مجروح شدند

در پی حملە یگانهای نیروی انتظامی ایران بە کولبران در منطقە بیوران سردشت، در اقدامی انساندوستانە شماری از مجروحان این حملات بە بیمارستانهای اقلیم کردستان انتقال یافتند.

منابع خبری از منطقە سردشت گزارش دادند، بعد از آنکە روز شنبە (٢٦ فروردین) "مهدی سلماسی" فرماندە مبارزە با  کالاهای قاچاق، در شهرستان پیرانشهر  بە دست افراد ناشناس کشتە شد، نیروهای انتظامی در سردشت تعدادی از کولبران را با تیر مستقیم مورد هدف قرار دادند.  

هنوز از شمار دقیق کشتە و زخمی‌های این حملە اعلام نشدەاست. وبسایت "هنگاو" وابستە بە گروە دفاع از حقوق بشر کردستان شمار کشتە‌ها را یک نفر و مجروحین را ٥ نفر اعلام کردە است.

نجات حسن مسٶل شاخە ١١ پارت دمکرات در شهر "قلعە دزە" اقلیم کردستان کە در نزدیکی شهرستان سردشت واقع شدەاست، بە خبرنگار کردستان ٢٤ گفت: نیروهای نظامی ایرانی پس از این حملە بارهای کولبران و بازارچە مخصوص آنان در نزیکی کوهستان " دوپزە" را بە آتش کشیدەاند.

یکی از کولبران مجروح کە جهت مداوا بە بیمارستان قلعە دزە انتقال یافتە است، گفت: بر اثر این حملە سە نفر از کولبران کشتە و سە نفر هم مجروح شدە و از ناپدید شدن ١١ نفر هم خبر داد.

موضوع کولبران کردستان در هفتەهای اخیر در محافل سیاسی ایران بە موضوعی داغ تبدیل شدە بود. اواخر سال گذشتە هیئتی از مجلس ایران برای بررسی این موضوع از منطقە بازدید کرد. پس از دیدار آن هئیت، دکتر رسول خضری نمایندە پیرانشر و سردشت در مجلس ایران، از بیمە کاسبکاران کولبر خبر داد.