تلاش‌های پارت دمکرات و اتحادیە میهنی برای برگزاری رفراندم استقلال کردستان ادامە دارد

بخش اعظمی از مردم کردستان از برگزاری رفرادم استقلال کردستان حمایت می‌کنند

k24- اربیل

پارت دمکرات کردستان و اتحادیە میهنی کردستان، با جدیت بیشتر جهت تهیە مقدمات برگزاری رفراندم استقلال کردستان تلاش می‌کنند.

این دو حزب بزرگ کردستان،  بعد از نشستی دوجانبە و تشکیل دو هئیت جداگانە برای دیدار از بغداد و مذاکرە با دیگر احزاب کردستان، موضوع مقدمات برگزاری رفراندم را با دولت فدرال مرکزی عراق و احزاب کردستان در میان گذاشتند.

تا کنون همە احزاب بجز حزب "جنبش تغییر" (گۆڕان)،  هیئت پارت دمکرات و  اتحادیە میهنی را پذیرفتە و  حمایت همەجانبە خودرا از برگزاری اعلام کردەاند.

"کاردو محمد" یکی از اعضای حزب " جنبش تغییر"، بە رهبری انوشیروان مصطفی، بە خبرنگار کردستان٢٤ گفت: "موضوع برگزاری رفراندم نباید در اختیار یک یا چند حزب کردستانی باشد."

از سوی دیگر، "کاک امین نجار" یکی از اعضای رهبری پارت دمکرات کردستان، در مورد عدم شرکت جنبش تغییر می‌گوید: ما خواستار شرکت همە احزاب در روند برگزاری رفراندم هستیم، اما اگر جنبش تغییر انتظار دارد کسانی کە در انتخابات پارلمان کردستان بە آنان رأی دادەاند، هنگام برگزاری رفراندم بە استقلال کردستان رأی نخواهند داد، سخت در اشتباە است.

ریاست اقلیم و احزاب کردستان، اخیرا با شدت بیشتری بر تلاش‌های خود برای برگزاری رفراندم استقلال افزودە و در این راستا دور تازەای از فعالیتهای داخلی و دیپلماتیک خود را آغاز کردەاند.