سوریە هنوز حدود ٧٠٠ تن مادە شیمایی در اختیار دارد

یک افسر جدا شدە از ارتش می‌گوید این مواد بە مکانی نامعلوم انتقال یافتە است

k24- اربیل:

یک مقام عالیرتبە ارتش سوریە کە از صووف لشکر آن کشور جدا شدە است، اعلام کرد: "رژیم سوریە هنوز حدود ٧٠٠ تن مواد شیمایی در اختیار دارد."

سرتیپ " ظاهر ساکت"، طی مصاحبە با روزنامە دیلی تلگراف، گفتە است، هنوز صدها تن مواد شیمیایی در اختیار ارتش وابستە بە بشار اسد قرار دارد کە مخفیانە آن را بە مکانی نامعلوم انتقال داد‌ه‌اند.

ظاهر ساکت می‌گوید: رژیم سوریە، این مواد شیمیایی بە شهر حمص و از آنجا کوههای نزدیک بندر طرطوس انتقال شدە است کە یکی از پایگاه‌های نظامی روسیە نیز در آنجاست.

بە گفتە این مقام نظامی جداشدە از ارتش سوریە، در حملە موشکی آمریکا بە پایگاە هوایی شعیرات هیچگونە مواد شیمایی منهدم نشدە است. بە گفتە وی، این مواد قبل از حملە آمریکا بە پایگاە شعیرات، در بمباران "خان شیخون" مورد استفادە قرار گرفتە است.

هواپیماهای نظامی سوریە پانزدەهم فروردین ماە سال جاری، شهر خان شیخون  واقع در استان ادلب را مورد حملە شیمایی قرار دادند کە ١٠٠نفر کشتە و ٦٠٠ مجروح برجای گذاشت. در پی آن، آمریکا با شلیک ٥٩ موشک بە پایگاە هوایی شعیرات سوریە حملە کرد.

بشار اسد می‌گوید، در حملە هوای بە خان شیخون از مواد شیمایی استفادە نکردە است.