دکتر فؤاد معصوم، موضوع تشکیل مجلس اتحاد فدرال و داگاە اتحاد فدرال را در مجلس نمایندگان مطرح کرد

عضو مجلس نمایندگان عراق: رئیس جمهور می‌تواند بیش از این از اختیارات خود استفادە کند

k24- اربیل

دکتر فؤاد معصوم، رئیس جمهور عراق فدرال، روز دوشنبە ( ٢٨فروردین) در نشست پارلمان عراق حضور یافت و با اعضای هیئت رئیسە و رئیس فراکسیونهای مجلس نمایندگان دیدار کرد.

دکتر مثنی امین، رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در مجلس نمایندگان عراق فدرال، در مورد حضور رئیس جمهور در مجلس، بە خبرنگار کردستان٢٤ گفت، رئیس جمهور از مجلس نمایندگان خواست، قانوون تشکیل مجلس اتحاد فدرال و دادگاە اتحاد فدرال را در دستور کار قرار بدهند.

مثنی امین، در مورد اختیارات رئیس جمهور گفت: اگرچە رئیس جمهور اختیار عزل نخست وزیر و انحلال پارلمان را ندارد، اما از اختیاراتی برخودار است کە می‌تواند بر توازن سیاسی عراق تأثیرگذار باشد.

دکتر مثنی امین رئیس فراکسون اتحاد اسلامی کردستان در مجلس نمایندگان عراق
دکتر مثنی امین رئیس فراکسون اتحاد اسلامی کردستان در مجلس نمایندگان عراق

بە گفتە مثنی امین، رئیس جمهور می‌تواند در مورد اجرای مادەی ١٤٠ قانون اساسی و قطع بودجە کردستان از سوی دولت مرکزی اقدام نماید.

رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در مجلس نمایندگان، همچنین بە اختیارات رئیس جمهور در مورد وزارتخانەها و سازمانهای دولتی بدون وزیر و مدیرکل اشارە کرد و گفت وزارت دارایی عراق و فرماندهی نیروهای مسلح عراق کە در اختیار کوردها بود، اکنون این پست‌ها خالی هستند و رئیس جمهور در این مورد هم از اختیارات خود استفادە نکردە است.

بر اساس توافقی  کە بر اساس قانون اساسی عراق بعد از سرنگونی رژیم پیشین بین عراقیها صورت گرفتە است، رئیس جمهور از کردها، رئیس مجلس از سنی‌ها و نخست وزیر از ساکنان اهل تشیع این کشور برگزیدە خواهند شد.