٢٠ روز زندگی در زیرزمین خانە

داستان زندگی از رها شدگان از دست داعش

k24- اربیل

ساکنان موصل کە از دست داعش نجات یافتەاند، داستان زندگی مشقت‌بار خود را برای خبرنگار کردستان٢٤ بازگو می‌کنند.

خبرنگار کردستان٢٤ در محلە "دواسە" موصل با نجات‌یافتگان از سلطە داعش در این شهر دیدار کرده‌است. "حاجی لیث" یکی از نجات یافتگان از دست داعش می‌گوید؛ هنگام محاصرە داعش از سوی نیروهای عراقی و بمباران

خانە مسکونی کە داعش قبل از فرار از این محلە آنرا بە آتش کشیدە است
خانە مسکونی کە داعش قبل از فرار از این محلە آنرا بە آتش کشیدە است

هواپیماهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش، بە مدت ٢٠ روز همراە با ١٣ نفر دیگر در زیرزمین خانەاش زندانی شدەاند. حاجی لیث می‌گوید، وقتی داعشیها توانایی مقاومت در این محلە را از دست داند، خانەاش را بە آتش کشیدند.

زنی هم کە هنوز بیم داعش را در دل دارد، بە خبرنگار کردستان٢٤ گفت: داعشیها خانەاش را اشغال کردە و آن  را بە سنگر جنگ با نیروهای عراقی تبدیل کردە بوند.