کودک ٨ماهە کرد در زندان ترکیە

مراز آرام، در سن ٨ ماهگی در زندان بە‌سر می‌برد

k24- استانبول

"مراز آرام"، کم‌ سن‌ترین زندانی سیاسی کرد ترکیە در سن ٨ ماهگی در یکی از زندان‌های شهر استانبول در انتظار پایان ٦سال زندان است.

بە گزارش خبرنگار کردستان٢٤ از استانبول، "گلستان آک بابا" مادر مراز، بە اتهام همکاری با حزب کارگران کردستان (پ ک ک) از سوی دادگاە ترکیە بە ٦سال و ٣ماە زندان محکوم شدە است.

"جنگیز زازا آک بابا" همسر گلستان، بە کردستان٢٤ گفت: پسر وی کە کم‌ سن‌ترین زندانی کرد است، از دو ماە قبل همراە مادرش در یکی از زندان‌های ترکیە بە‌سر می‌برد.

جنگیز زازا گفت: از نظر بهداشت و درمان هیچ توجهی بە فرزند خردسالش نشدە و هنگام دیدار با همسر و فرزندش شدیدا دچار شکنجە روحی شدە است.