مسعود بارزانی: فاجعە انفال لکە ننگی است بر پیشانی آنانی کە در برابر آن سکوت را اختیار کردند

جنایت انفال باید در سطح جهان بە نام نسل‌کشی کردها شناختە شود

k24- اربیل

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان، در بیست و نهمین سالگرد انفال مردم کردستان، طی پیامی اظهار کرد: آیندەای آزاد و مستقل تنها ضمانت تکرار نشدن چنین جنایاتی است.

 

پیام رئیس اقلیم کردستان بە مناسبت سالروز انجام دادن جنیات انفال مردم کردستان:

 

بە نام خداوند بخشندە و مهربان

 

در بیست و نهمین سالگرد آغاز حملە انفال‌کردن فرزندان ملتمان، با هزاران درود بە روح شهدای انفال شدە و همە شهیدان کردستان، مراتب تسلیت خود را بە خانواد‌ه‌ و و بازماندگان معظم شهدا و قربانیان این فاجعە  اعلام می‌داریم.  

انفال لکە ننگی است بر پیشانی دشمنان و جهان مخصوصا بر پیشانی کسانی کە در برابر این جنایت سکوت اختیار کردەاند. همچینین زخمی عمیق و دردناک بر پیکر انسانیت است. لازم است تلاش‌‌ها برای ثبت فاجعە‌ انفال در سطح جهان بە عنوان نسل‌ کشی (کردها) ادامە یافتە و بە نتیجە برسد. تأکید می‌نماییم کە دولت عراق دربرابر جبران خسارات خانوادە‌های افتخارآفرین انفال شدگان مسٶل است. باید دولت اقلیم کردستان نیز تلاش‌‌های خود درجهت برگرداندن پیکر مطهر همە شهدای انفال شدە بە خاک میهن را ادامە دهد. همچیین لازم است خانوادەهای آنان از هر نظر مورد حمایت کامل قرار گیرند.

انفال کردن مردم کردستان و همە جنایاتی کە علیە فرزندان ملت ما و خاک کردستان انجام شدە است، برهانی زندە و گویاست کە برحق بودن حقوق و خواستەهای ما را بە اثبات رسانید. نباید (خون) این همە قربانی و بدون نتجیجە بماند.

آیندەای آزاد و مستقل اوج وفادری بە خون شهیدان است. این تنها ضمانتی است کە فرزندان ملت ما را در برابر چنین تهدیداتی مصون می‌نماید کە علیە ما انجام شدەاند. همچنین همزیستی مسالمت آمیز و حقوق برابر همە اقوام را تحت لوای پرچم کردستان تضمین می‌نماید.

مسعود بارزنی

25/01/1396