بیش از یک میلیون و ٣٤١ هزار آوارە در اقلیم کردستان اسکان دادە شدەاند

در پی عملیات آزادسازی موصل،١٦٤هزار آوارە بە کردستان پناە آوردەاند

k24- اربیل

سرپرست ستاد مشترک هماهنگ‌کنندە بحران‌‌های اقلیم کردستان اعلام کرد، از آغاز عملیات آزادسازی موصل(٢٦مهرماە ١٣٩٥)  تا کنون ١٦٤هزار آوارە در دو اروگاە استانهای اربیل و دهوک اسکان دادە شدەاند و انتظار می‌رود با ادامە عملیات آزاد سازی، بر تعداد این آوارەها افزودە ‌شود.  

سرپرست ستاد مشترک هماهنگ‌کنندە بحرانها کە با هماهنگی سازمان ملل متحد، دولت مرکزی عراق و دیگر سازمانهای بین‌المللی، امور آوارگان را سرپرستی می‌کند، گفت: بە علت کمبود جا و امکانات لازم، در انتظار بازگشت آوارگانی هستیم کە پس از عقبنشینی داعش بە خانەهای خود برگردند و آوارگان جدید را جایگزین آنان ‌نماییم.

هوشنگ محمد اظهار کرد، در استان دهوک هشت هزار و ٢٠٠ چادر آمادە برای اسکان آوارگان در اختیار داریم، اما با این امکانات محدودیت کمبود امکانات مادی نمی‌توان از موج دیگر آوارگان موصل استقبال کرد.   

هوشنگ محمد با اشارە بە اینکە هنوز حدود ٤٠٠ هزار غیرنظامی در موصل تحت تسلط داعش هستند، گفت: انتظار می‌رود با شدت گرفتن جنگ خانەبە‌خانە در محلات قدیمی این شهر، موج دیگری از آوارگان خود را بە سنگرهای پیشمرگە رساندە و بە کردستان پناە بیاورند.

هماهنگ کنندە امور آوارگان، همچنین با اشارە بە  کاهش کمک‌های سازمان ملل و دولت مرکزی عراق گفت: تهیە امکانات غذایی، بهداشتی و آموزشی در اردوگاه‌ها مشکلتر شدە است.  

بە گفتە این مسٶل امور پناهندگان، دولت مرکزی از ابتدای عملیات آزادسازی موصل، ٤٣ میلیارد دینار و در سال ٢٠١٧ نیز تنها ٩٦١ میلیون دینار بە آوارگان اختصاص دادە است.

هوشنگ محمد، در پایان گفت:  با کمکهای سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین‌المللی تنها می‌توان ٢٢%  از ابتدایی‌ترین نیازهای آوارگان را تأمین کرد. برای تأمین نیازهای یک نفر روزانە ٣.٧ دلار لازم است کە با احتساب رقم آوارگان، بەطور ماهیانە بە بیش از ١٨ملیون دلار می‌رسد.

شمار کلی آوارگان اسکان دادە شدە در کردستان بە بیش از یک ملیون و ٣٤١هزار نفر رسیدە است کە بیشتر آنان در ٣٨ اردوگاە مخصوص اسکان دادە شدەاند و بسیاری نیز در شهرهای کردستان بسر می‌برند.

بیش از ٩٧% این آورگان از سوریە بە اقلیم کردستان پناە آوردەاند کە ٦١% در آنان اردوگاههای دهوک، اربیل و سلیمانیە و بقیە در شهرها و روستاها اسکان یافتەاند.