خرسی کە در خانەهای حاج عمران پرسە می‌زند- عکس

شب گذشتە یک خرس وحشی بە سرکشی خانەهای حاج عمران رفتە بود

k24- اربیل

چنانکە در عکسهای ارسالی از شهرک مرزی حاج عمران بە کردستان٢٤ دیدە می‌شود، شب گذشتە (٢٨ فروردین ١٣٩٦) یکی از خرسهای رها شدە در طبیعت کردستان بدون اینکە زیانی بە ساکنین برساند، وارد خانەهای مسکونی شدە و در یکی از خانە‌ها مشغول پرسە زدن است. حضو ناگهانی این خرس در مناطق مسکونی، موجب وحشت ساکنین حاج عمران شد.

چنانکە در عکس‌ها می‌بینید، هیچ پلاک یا نشانەای بر بدن این خرس دیدە نمی‌شود، اما ساکنین حاج عمران می‌گویند پیش از این تعدادی خرس از سوی  یکی از سامانهای معیط زیست و حمایت از حیوانات در کوههای منطقە رها شدەاند.