بارزانی موفقیت روند برگزاری رفراندم ترکیە را بە رئیس جمهور و نخست ‌وزیر آن کشور تبریک گفت

k24- اربیل

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان، بە مناسبت برگزاری رفراندم قانون اساسی ترکیە، پیامهای جداگانەای برای رئیس جمهور و نخست‌وزیر ترکیە ارسال کرد.

در پی برگزاری رفراندم قانون اساسی ترکیە کە در٢٧ فروردین ٢٠١٧ سال جاری برگزار گردید، مسعود بارزانی طی دو پیام جداگانە موفقیت روند برگزاری رفراندم را بە رئیس جمهور رجب طیب اردوغان و نخست وزیر بنعلی ایلدیرم تبریک گفت.

در همەپرسی قانون اساسی ترکیە کە ٢٧فروردین برگزار گردید، ٥١% از شرکت کنندگان بە اصلاحات پیشنهادی رجب طیب اردوغان در بارە قانون اساسی این کشور رأی مثبت دادند.