بارزانی در مصاحبە با روزنامە فیگارو: اکنون موقع استقلال کردستان است

همە پرسی در منا‌طق کردستانی خارج از ادارە اقلیم هم برگزار می‌شود

k24 - اربیل

 مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان در مصاحبە با روزنامە "ل فیگارو"ی چاپ پاریس، گفت: اکنون بهیترین موقع اعلام استقلال کردستان است و ابراز امیدواری کرد، رئیس جمهوری جدید فرانسە از استقلال کردستان حمایت نماید.

بارزانی، با اشارە بە روابط نیرومند همەجانبە میان اقلیم کردستان و فرانسە، گفت: امیدوارم حمایت‌های فرانسە از  کردها ادامە یابد.

رئیس اقلیم کردستان در این گفتگو ابراز امیدواری کرد، رئیس جمهور جدید فرانسە از استقلال کردستان حمایت نماید یا حداقل با اعلام آن مخالفت نکند.

بارزانی، در مورد مناطق کردستانی خارج از ادارە اقلیم کردستان، گفت: بغداد بە وعدەهای خود در مورد این مناطق عمل نکردە است. بە همین خاطر ما می‌خواهیم با برگزاری همەپرسی سرنوشت آیندە این مناطق را بە رأی ساکنان آن واگذار کنیم. بە همین جهت همزمان با اقلیم کردستان در این مناطق هم همەپرسی برگزار می‌شود.

رئیس اقلیم کردستان گفت: کرکوک شهری کردستانی است، اما نمی‌گوییم تنها مال کردها باشد. کرکوک از آن همە ساکنان آن است.

بارزانی، با اشارە بە برگزاری همەپرسی استقلال کردستان گفت: ما می‌خواهیم در روندی صلح‌جویانە از بغداد جدا شویم.

رئیس اقلیم کردستان همچنین گفت: مدت یک قرن تلاش کردیم با عراق بمانیم، اما با حملە شیمیایی و ویران کردن ٤هزار روستا و کشتن هزاران نفر جوابمان دادند.