از مردم کردستان می‌خواهیم در هیچکدام از انتخاباتهای ریاست جمهوری و شوراها شرکت نکنند

ابراهیم علیزادە:

k24- اربیل

روز پیجنشنبە گذشتە (٧ اردیبهشت ١٣٩٦)، شش حزب کردستان ایران ضمن برگزاری نشستی در مقر کوملە (شاخەی کردستانی حزب کمونیست ایران) با انشتار بیانیەای، دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستاهای ایران را  تحریم کردند. "حزب دمکرات کردستان، کوملە انقلابی زحمتکشان کردستان، کوملە انقلابی زحمتکشان کردستان ایران، سازمان مبارز کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان ایران و کوملە (تشکیلات کردستان حزب کمونسیت ایران)" در این بیانیە از مردم کردستان خواستند در این انتخابات شرکت نکنند.

ابراهیم علیزادە، دبیرکل شاخە کردستانی حزب کمونیست ایران (کوملە) کە میزبان این نشست بود، در مصاحبە با کردستان ٢٤، گفت: این دومین نشست احزاب کردستانی در مورد انتخابات ایران است کە قرار است ٢٩ اردبیهشت ١٣٩٦برگزار گردد. علیزادە گفت: در این نشست ضمن حل برخی از اختلافات جزئی، موفق شدیم در مورد تحریم انتخابات بە اعلام موضعی واحد برسیم.

مشروح مصاحبە ابراهیم علیزدە با برنامە " موضوع روز" کردستان٢٤ در زیر می‌خوانید:

کردستان٢٤: این مشکلات فنی چیست کە شما بە آنها اشارە کردید؟

علیزادە: همە این احزاب دارای گذشتە خود هستند. اختلافات سیاسی داشتە و دچار انشعاب شدەاند، حل همە این‌ها در آن واحد و در یک نشست، کاری دشوار است. بە همین دلیل ما معتقدیم کە باید این مشکلات را گام‌بەگام حل کرد.

کردستان ٢٤: سوالی مطرح است کە بسیاری اوقات گفتە می‌شود ضمن وجود انشعاباتی در میان احزاب سیاسی شرق کردستان، آنچە شما اکنون بە آن می‌پردازید، اوضاع هموطنان کرد در شرق کردستان است. با این حال همە احزاب دارای هدفی مشترک هستید. آیا این هدف مشترک برای شما آنقدر مهم نیست کە تمام مساعی خود را حول آن متمرکز کنید؟

علیزادە: بدون شک همینطور است. بە نظر ما این مشکلات هرچند واقعی باشند، اما در راستای موضوعاتی کە منافع عالی کردها در شرق کردستان و همە بخش‌های کردستان را تشکیل می‌دهند، باید موضوعات فرعی بە حاشیە راندە شوند. نباید مشکلی کە بە تشکیلات خودمان مربوط است، آن را بە مانعی برای دستاورد همە تبدیل کنیم. ما حزب را همچون تشکیلاتی نمی‌دانیم کە تنها برای اشخاص و یا حزب خودمان فعالیت نماید. حزب شرکت تعاونی نیست. حزب تشکیلاتی است کە برای پیشبرد منافع همە تلاش می‌کند. چون مردم در این مبارزە مشارکت دارند و در راە آن فدکاری می‌کنند، قربانی می‌دهند و خانەبەدوشی و دربەدری را تحمل می‌کنند، این حق آنهاست و باید آنها هم مشارکت داشتە باشند و آنچە مصلحت عالی آنان است، باید بر مشکلات داخلی احزاب غلبە کند.

کردستان٢٤: چنانکە اشارە کردید این دومین نشست شماست. حدود یک ماه پیش، این شش حزب نشستی برگزار کردند. در آن نشست پنج حزب موافق تحریم انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بودند. اما یکی از احزاب تنها موافق تحریم انتخابات ریاست جمهوری بود و در مورد شوراها می‌گفت چون این اتنخابات بەطور جداگانە در مناطق مختلف برگزار می‌گردد، نباید تحریم شود. ولی در نشست امروز، در مورد تحریم انتخابات شوراها، بە اجماع رسیدید. این اعلام موضع بر چە اساسی بود و اعتقاد دارید کە تأثیرگذار خواهد بود؟

علیزادە: یکی از ترفندهایی کە جمهوری اسلامی  از آن اسفتادە می‌کند این است کە جهت کشیدن مردم بە پای صندوق‌های رأی‌، دو انتخابات را با چیدن صندوق‌ها در کنار هم  و بەطور همزمان برگزار می‌کند. در انتخابات شورها، خواه‌ناخواه کسانی خاطر تبلیغات یا اختلافات محلی بە پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. با این ترفند می‌خواهند رأی آنها را برای انتخابات ریاست جمهوری هم بگیرند. با تحریک انتخابات محلی شوراها، بە بازارگرمی برای انتخابات ریاست جمهوری هم می‌پردازند.

قرائت بیانیەی پایانی شش حزب کردستانی در حمایت از تحریم انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای شهر و روستا، در حضور رسانه‌ها
قرائت بیانیەی پایانی شش حزب کردستانی در حمایت از تحریم انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای شهر و روستا، در حضور رسانه‌ها

کردستان ٢٤: احساس می‌کنید در این کار موفق خواهند شد؟

علیزاد: نە، بە نظر من موفق نخواهند شد. ولی می‌خواهم بگویم اینکە ما توانسیتم همگی در این مورد بە توافق برسیم، این بود اگر یکی از انتخابات‌ها را تحریم می‌کردیم مثل آن بود کە هیچ کاری انجام نداده‌ باشیم. دلیلش این است ناظری وجود ندارد تا بداند کدام رأی دهندە در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردە است. ناظران بین‌المللی، رسانه‌های آزاد و احزاب سیاسی ناظر در آنجا وجود ندارند. ما هم در آنجا هیچگونە نظارتی نداریم. آنها هرطور بخواهند، نتایج صندوق‌ها را اعلام می‌کنند. ما (اگر انتخابات شوراها را تحریم نمی‌کردیم) کسانی را بە رفتن بە سر صندوق‌ها تشویق کردە بودیم. در این صورت در حالی کە برای شرکت در انتخابات شوراها می‌رفتند، از آنان تصوریربرداری می‌شد و زیر نظارت افراد جمهوری اسلامی نمی‌توانستند بە صندوق ریاست جمهوری ‌هم رأی نیاندازند. این کار هم در شرایط حاکمیت دیکتاتوری و خفقان توقعی درست نیست. 

کردستان ٢٤: موضوع این است اگر شما تحریم کنید یان نکنید، بیش از  ٥٠% مردم در انتخابات شرکت می‌کنند. با این حال این تحریم چە تأثیری خواهد داشت؟

علیزادە: بر این عقیدە نیستم کە اینبار چنین باشد...

کردستان٢٤: شما سال ٢٠١٥ در گفتگویی اشارە می‌کنید کە اگر متن آن را بخوانم می‌گویید "در ایران سپاە پاسداران و نیروهای امنیتی قدرت مطلق هستند. تازمانی کە اینها در رأس قدرت باشند، ایجاد تحول ممکن نیست." خودتان هم اشارە کردید کە جمهوری اسلامی از ترفند استفادە می‌کند.گفتە می‌شود خود سیاست ترفند است. عرب‌ها می‌گویند سیاست تاکتیک ممکن‌هاست. چرا شما نمی‌توانید از ترفندها برای ایجاد دستاوردی برای خودتان استفادە کنید؟

علیزادە: حقیقت این است کە طی ٣٨ سال گذشتە، جمهوری اسلامی بسیار تغییر کردە است. بدون شک جمهوری اسلامی امروزی آن نیست کە ٣٨ سال پیش بود.

کردستان ٢٤: از چه‌ نظر؟ یعنی تنها از نظر اقتصادی یا از چە نظری؟

عیلزادە: از نظر آگاهی و شعور مردم، از نظر امتیازاتی کە این رژیم از روی ناچاری بە مردم دادە است، از نظر سطح توقعات کارگران و زنان. شما الآن ببینید برای مثال موسیقی، نە تنها موسیقی بلکە ورزش و شطرنج را هم حرام کردە بودند. بعد ازآن ویدئو و کانالهای ماهواره‌ای را حرام کردند. اما اکنون فرق کرده‌است.

کردستان ٢٤: اما همە این‌ها برای جمهوری اسلامی به‌عنوان دست‌آورد بە حساب می‌‌آید و دستاورد شما نیست...

علیزادە: شما می‌توانید در مورد همە این‌ها تحقیق کنید، ببینید هیچکدام از آن‌ها در مجلس تصویب نشده‌اند. آیا هیچکدام از این‌ها در چارچوب قانون از سوی مجلس تصویب شدە یا از سوی شورایی پیشنهاد شدە باشد؟ اگر لیست همە مصوبات مجلس یا شوراهای شهرها را بررسی کنیم، هیچکدام از این‌ها را نمی‌بینیم. اینها همە دستاوردهای فشار مردم است. بە همین دلیل مردم ایران بە این نتیجە رسیده‌اند کە از طریق انتخابات و از طریق این نظام نباید در انتظار هیچگونە تحولی بود.

کردستان٢٤: خوب، جناب آقای علیزادە، درمورد نشست‌های شما دو نقطه‌نظر وجود دارد. نشست مشترک شما بعضی‌ها را خوشحال کردە کە حداقل در یک مورد دورهم جمع شدە و در مورد اهدافتان بە مشورت می‌پردازید. نقطه‌نظر دیگری هم وجود دارد کە می‌گوید در حالیکە شما حاضر هستید نشست و کنفرانس خبر مشترک برگزار کنید، اما حاضر نیستید بیاننامەی مشترک امضاء کنید. یا گفتە می‌شود بعضی از احزاب اجازە نمی‌دهند نام حزب دیگری همراە آنان در پای بیانیه‌ها نوشتە شود. این از نقصان کار شما نیست؟

علیزادە: بدون شک نقصان است، اما باید برای رفع آن کار کرد کە تلاش ما هم در همین راستاست. ولی تنها با وجود ارادە امکان‌پذیر نیست. ما با حرکت گام بە گام و دستاوردهای این حرکت می‌توانیم بە نتیجە مطلوب برسیم. برای مثال اگر این تحریم انتخابات با استقبال مردم کردستان روبرو شود، ضمن آنکە بعنوان سیاستی کە ما در پیش گرفته‌ایم موفق خواهد بود، بە اساس کارهای دیگر اینچنانی هم تبدیل خواهد شد. بە خاطر اختلافاتی کە  احزاب کردستان ایران با هم دارند، همە این مشکلات در لحظە حل نخواهد شد، مگر آنکە فضایی انقلابی در ایران ایجاد شود و حل این موضوعات بە ضرورت آنی و لحظه‌‌ای تبدیل شود. ولی در شرایط کنونی نباید توقع داشتە باشیم کە این مشکلات سریعا حل شود. با این حال ما هم در این مورد توقعاتمان بیشتر است.

کردستان٢٤: خوب، من می‌خواهم بیشتر در مورد نگرانی‌ها صحبت بکنم. ما بە عنوان اهل رسانه‌ها در مورد احتمال حل مشکلات در آیندە سوال می‌کنیم. شما چندین بار نشستهایاتان را برگزار کرد‌ە‌اید کە "حزب آزادی کردستان" (پاک) و پارت "حیات آزاد کردستان" (پژاک) در این نشستها حضور نداشته‌اند. آیا آنان را دعوت نکرد‌ە‌اید یا خودشان شرکت نمی‌کنند؟

علیزادە: ما در این مورد نقطه نظری داریم کە تقریبا از سوی همە احزاب شکل گرفتە است که می‌خواهیم کاری بکنیم بیشترین جریانهای سیاسی در این نشست‌ها شرکت داشتە باشند. بعضی اوقات در جهت حضور بیشترین‌ها، ناچارشد‌ه‌ایم از شرکت بعضی از آنان صرف‌نظر کنیم. ما مشکلی نداریم و تلاش می‌کنیم همە حضور داشتە باشند و اگر همە زیر یک چتر عمومی...

کردستان٢٤: شما پاک و پژاک را دعوت کرده‌اید؟

علیزاده: ما با پژاک رابطە داریم و موضوع انتخابات را هم با آنان در میان گذاشتەایم و گفتیم اگر در نشست حضور داشته‌ یا نداشته باشید، باید(در مورد انتخابات)  با ما هم موضع باشید.

کردستان ٢٤: موضع آنان چیست؟

علیزاد: متأسفانە طرفدار شرکت در انتخابات هستند.

کردستان٢٤: شرکت می‌کنند؟ دلیلشان چیست؟

علیزادە: احتمالاً دلیلشان این باشد کە این تمرین دمکراسی است. من آن را درست نمی‌دانم و فکر می‌کنم آنان با واقعیت جامعە کردستان و ایران بیگانە هستند.

کردستان ٢٤: آخرین سوال این است، گفتە می‌شود جمهوری اسلامی بە نوعی می‌خواهد براحزاب شرق کردستان تأثیر گذاشتە و آنها را ازهم دور کند. تا چە حد این نقطە نظر را درست می‌دانید؟

علیزادە: من بر این عقیده نیستم. حداقل این گمانەزنی، این شش حزب را شامل نمی‌گردد کە دراین نشست شرکت داشتند. در میان این احزاب گرایشات متفاوت وجود داشتە است و می‌دانم  کە برای گفتگو با جمهوری اسلامی هم تلاش شده است و می‌دانم این گفتگوها با مراجع سیاسی جمهوری اسلامی انجام نشدە، بلکە با بخش‌های اطلاعاتی و جاسوسی و آنانی کە مشغول تفرقه‌اندازی و توطئه‌چینی هستند، انجام شدە است. ولی متأسفانە در مواقعی بعضی از جیریانهای سیاسی برای این کار وسوسە شدند، اما خوشبختانە تجربە ثابت کرد کە تلاشی بدون نتجیە است و اعتبار این احزاب را در میان مردم کاهش می‌دهد.

کردستان٢٤: خیلی کوتاه، آخرین پیام شما؟

علیزادە: از همە مردم کردستان می‌خواهیم چە تحت عنوان شوراهای محلی و چە بە نام انتخابات ریاست جمهوری، در این انتخابات شرکت نکنند. مطمئن هستیم کە اگر همصدا باشند و دسته‌جمعی از شرکت کردن خودداری کنند، جمهوری اسلامی نمی‌تواند فشار بیاورد و زیانی بە هیچکدام از آنان نخواهد رسید.