مرکز زنان شرق کردستان انتخابات آتی ایران را تحریم کرد

پیشتر شش حزب کردستانی این انتخابات‌ها را تحریم کردە بودند

k24- اربیل

مرکز زنان شرق کردستان کە از تشکلهای زنان این بخش کردستان تشکیل شدە است، با تجمع در پارک "سامی عبدالرحمان" اربیل با اعلام کمپین تحریم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستای ایران از زنان خواستند در این دو انتخابات شرکت نکنند.

پییشتر شش حزب کردستانی، حزب دمکرات کردستان، کوملە انقلابی زحمتکشان کردستان، کوملە انقلابی زحمتکشان کردستان ایران، سازمان مبارز کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان ایران و کوملە (تشکیلات کردستان حز کمونسیت ایران)، طی بیاننامەای مشترک از مردم خواستە بودند در این انتخابات شرکت نکنند.

مرکز زنان شرق کردستان، در بیاننامەی خود با اشارە بە ستم دوچندان بر زنان کردستان، از آنان خواستند روز برگزاری انتخابات بە جای صندوق‌های رأی، طبیعت کردستان را انتخاب کنند و آن روز را خارج از شهر و روستاها در دامان طبیعت سپری نمایند.

قرار است انتخابات دوازدەهمین دورە ریاست جمهوری ایران و انتخابات شوراهای شهر و روستا روز جمعە ٢٩ اردیبهشت ١٣٩٦ برگزار شود.