هفتە آیندە طرح اصلاح ساختار و بهسازی نیروهای پیشمرگە بە هیئت دولت می‌رود

این طرح با مشارکت آمریکا، آلمان و بریتانیا تهیە شدە است

k24 - اربیل

وزارت پیشمرگە اقلیم کردستان اعلام کرد: طرح اصلاح ساختار و بهسازی نیروی پیشمرگە کە از مجموعە پیشنهادهای وزارت پیشمرگە کردستان و وزارتهای دفاع آمریکا، آلمان، بریتانیا در ٣٥ مادە تهیە شدەاست.  

این طرح، از سوی شواری وزارت پیشمرگە تأیید و بە هیئت دولت اقلیم کردستان ارسال شدە است.

سرلشکر بختیار محمد عضو کمیتە اصلاح ساختار نیروی پیشمرگە، بە کردستان٢٤ گفت: " در مادە اول این پروژە بە راهبرد امنیت اقلیم کردستان پرداختە شدە و در ادامە بە راهکارهای متحد ساختن همە نیروهای مسلح زیر چتر وزارت پیشمرگە، متحدالشکل کردن یونفرم نیروهای نظامی و افزایش حقوق پیشمرگان نیز پرداختە شدە است.

سرلشکر بختیار محمد
سرلشکر بختیار محمد

 

 

موفقیت‌های نیروی پیشمرگە کردستان در مبارزە با تروریسم، کشورهای جهان را بر آن داشتە است از طریق مشاوران نظامی و کمک‌های تسلیحاتی، بعد از سقوط کامل داعش هم بە روابط خود با اقلیم کردستان را ادامە دهند.

 سرکنسول بریتانیا در اربیل در این رابطە بە کردستان ٢٤ گفت: از نظر آموزش و تسلیحات از پیشمرگان کرد حمایت می‌کنیم. باید ببینیم کە نیازمندیهای پیشمرگە چیست و ما چگونە می‌توانیم بە آنان کمک نماییم. سر کنسول بریتانیا در مورد آیندە کردستان گفت: آیندە کردستان بسیار روشن است و مردم کردستان در مورد آیندە خود تصمیم خواهند گرفت.

سر کنسول بریتانیا در اربیل
سر کنسول بریتانیا در اربیل

 

 

طرح اصلاح ساختار نیروهای پیشمرگە کردستان پس از تصویب در هیئت دولت، هفتە آیندە جهت امضا بە ریاست اقلیم کردستان ارسال می‌شود.

طرح طولانی‌مدت اصلاح و بهسازی نیروهای پیشمرگە، پس از تأیید آن از سوی مسعود بارزانی فرماندە کل قوای اقلیم کردستان بە صورت گام‌ بە گام اجرا می‌شود.

 

 

 

هفتە آیندە طرح اصلاح ساختار و بهسازی نیروهای پیشمرگە بە هیئت دولت می‌رود
هفتە آیندە طرح اصلاح ساختار و بهسازی نیروهای پیشمرگە بە هیئت دولت می‌رود
هفتە آیندە طرح اصلاح ساختار و بهسازی نیروهای پیشمرگە بە هیئت دولت می‌رود