عضو رهبری اتحادیە میهنی کردستان: باید همە هموطنان بە استقلال کردستان رأی بدهیم

همەپرسی آخرین جنگ دمکراتیک کردها با شوینزم عرب است

k24 - اربیل

ملا بختیار مسئول هیئت اجرایی دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان تأکید کرد، برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان آخرین جنگ دمکراتیک کردها با شوینیزم عرب خواهد بود.

ملا بختیار، طی برگزاری نشستی با اعضای اتحادیه میهنی در منطقە "گرمسیر"  گفت: عراقی‌ها در طول تاریخ قبول نکرد‌ه‌اند کە کردها ملتی جدا و دارای میهن خود هستند و حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند.

عضو دفتر سیاسی اتحایه‌ میهنی کردستان، همچنین گفت: اکنون ما دو وظیفە در پیش داریم. وظیفە اول شرکت در انتخابات و وظیفه دوم همەپرسی استقلال کردستان است کە یکی از وظایف مهم ماست.

مسئول هیئت اجرایی دفتر سیاسی اتحادیە میهنی، با اشارە بە ٩٦سال اذیت و آزار کردها در عراق، گفت: با ورق زدن صفحات تاریخ، می‌بینیم کردها در رابطه با هیچ موضوعی بی‌توجه‌ نبوده‌اند، اما در طول این تاریخ حاکمان عراق بر این باور نبوده‌اند کە کردها ملتی جدا، دارای حقوق مساوی، سرزمین و سرنوشت خویش باشند.

بە گفتە ملا بختیار در طول تاریخ، عقل شوینیستی، عربی و طایفه‌گری بر عراق حاکم بوده‌ است. تاکنون احزاب سیاسی، دمکراسی و روشنفکران ضعیف‌ترین اولویت‌های عراق بوده‌اند. اما در کردستان احزب و نهادهای سیاسی و مدنی بسیار قویتر هستند.  ما هرسال در عراق  در انتظار حاکمیت دمکراسی هستیم، اما از آن خبری نیست.

این عضو رهبری اتحادیه‌ میهنی همچنین گفت: "بعد از ٩٦سال باید در مورد آیندە چارە‌ای بیندیشیم. فکر می‌کنم  طی پنج تا دە سال آیندە هم در عراق حرکتی نیرومند بە سوی دمکراسی ایجاد  نخواهد شد. بە همین خاطر بعد از جنگ آزادی موصل باید جهت اجرای مادە ١٤٠ قانون اساسی در کرکوک، خانقین و شنگال بە راهکارهای اساسی دست یابیم. نشستن در انتظار مقدرات خطر بزرگی خواهد بود. بە هیمن خاطر باید همە هموطنان هنگام برگزاری همه‌پرسی، بە استقلال کردستان رأی بدهیم."  

سخنان این عضو رهبری اتحادیه میهنی کردستان در حالی است کە دو حزب اساسی اقلیم کردستان، پارت دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کوردستان، طی هماهنگی با دیگر احزاب کردستانی تلاش‌های خود را برای تهیە مقدمات برگزاری رفراندم استقلال کردستان جدیتر کردەاند.