اصلاح‌طلبان کرد: در انتخابات ریاست جمهوری ایران کردها عاقلانە رأی دادەاند

احزاب کردستانی می‌گویند مردم کردستان انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کردند

k24- اربیل

آغاز هفتە جاری ٣٠ اردبیشت ١٣٩٦، نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی با پیرویزی حسن روحانی اعلام گردید و احزاب کردستان و اصلاح طلبانی کە در انتخابات شرکت کردەاند هردو بە نوعی از موفقیت خود سخن می‌گویند.

بە گزارش خبرنگار کردستان ٢٤ از تهران، شرکت مردم کردستان در دومین دورە انتخاب حسن روحانی نسبت بە دورە پیشین کاهش یافتە است. اما جلال جلالی‌زادە نمایندە سنندج در مجلس ششم و رئیس این دورە ستاد حسن روحانی در این استان ، بە کردستان ١٤ گفت: "بەنظر من شرکت خلق کرد در انتخابات ریاست جمهوری با همە انتخابات‌های پیشین بسیار فرق داشتە است. این هم نشانە آن است کە خلق کرد می‌دانند کە  مشکلات کردها تنها از طریق صدوقهای رأی‌ تحقق خواهد پذیرفت."

جلال جلالی‌زادە، نماینده مجلس ششم و رئیس ستاد روحانی در سنندج
جلال جلالی‌زادە، نماینده مجلس ششم و رئیس ستاد روحانی در سنندج

بە گزار کردستان ٢٤ حسن روحانی در استان سنندج (کردستان) بیشترین و در استان خراسان رضوی کمترین آرء را کسب کردە است.

محمد صالح نیکبخت، حقوقدان و فعال حقوق بشر کە  شرکت مردم کردستان در انتخابات را عاقلانە تلقی می‌کند، بە کردستان ٢٤ گفت: "مردم کردستان همیشه عاقلانە و فهیمانە در انتخابات شرکت کرده‌اند. در میان دو موضوع مشخص موضوعی را نتخاب کردەاند کە بە بنفع آنان باشد. این بارهم همین کار را انجام دادند."

اشارە نیکبخت بە دو موضوع تحریم و شرکت در انتخابات است.

محمد صالح نیکبخت، حقوقدان و فعال حقوق بشر
محمد صالح نیکبخت، حقوقدان و فعال حقوق بشر

قبل از برگزاری دوازادهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران، شش حزب کردستانی در بیانیەای مشترک با تحریم انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا مردم را از شرکت در این انتخابات‌‌ها برحذر داشتە بودند.

تلویزیون کردستان ٢٤ در مدت تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری سعی نمود اخبار مخالفان و موافقان شرکت در این انتخابات‌ را پوشش دهد.

 اعلام تحریم انتخابات دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران از سوی شش حزب سیاسی کردستان
اعلام تحریم انتخابات دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران از سوی شش حزب سیاسی کردستان

احزاب تحریم کنندە بە خاطر همگرایی شش حزب کردستانی و امضای بیان‌نامەی تحریم، خود را موفق می‌دانند و  اصلاح‌طلبان داخلی هم از سویی بە خاطر غلبە بر اصولگریان خود را موفق می‌دانند و از سوی دیگر بە وعدەهای عملی نشدە دورە پیشین حسن روحانی در مورد رسیدگی بە حقوق اقلیت‌ها چشم دوختە‌اند.

ا.م