سازمان ملل یک زن کُرد را در ردیف "زنان خلاق" خاورمیانه‌ قرار داد

جمیله مهدی کاکه‌ای در ایران در اردوگاه آوارگان کردستان متولدشده است
جمیله مهدی کاکه‌ای
جمیله مهدی کاکه‌ای

اربیل (کُردستان ۲۴)- جمیله مهدی کاکه‌ای فعال دفاع از حقوق بشر، از سوی سازمان ملل متحد در ردیف زنان خلاق قرار گرفت.

جمیله  کاکه‌ای اکنون از سوی سازمان ملل بە عنوان مسئول پرونده‌ی حقوق بشر در اقلیم کُردستان انتخاب شده است.

جمیله چنان‌که خود می‌گوید پس از ازدواج، در روستا زندگی مشقت‌باری را سپری کرده است. بااین‌حال بە تحصیل ادامە داده و سپس بە عنوان فعال دفاع از حقوق بشر و مخصوصاً حقوق زنان ادامه دادە است. او اکنون از سوی سازمان ملل بە عنوان مسئول پرونده‌ی حقوق بشر در اقلیم کردستان انتخاب‌شده است.

/ا.م