طی دو ماه بیش از ۲۰۰ شهروند کرد در شهر عفرین ربوده شده‌اند

شهر عفرین از ٢٧ اسفند ۱۳۹۶ از سوی ترکیە اشغال شده است

اربیل (کُردستان ۲۴)- سازمان حقوق بشر عفرین اعلام کرده است کە بیش از ۲۰۰ از شهروندان این شهر از سوی گروهک‌های مسلح ربودە شدەاند و هنوز هم ربودن عفرینی‌ها ادامه دارد.

این سازمان حقوق بشری کە در عفرین و حومه‌ی آن فعال است، گزارش کرده کە اخیراً ۲۰ نفر از افراد ربوده‌شده آزاد گردیدند کە برخی از آنان از دو سال پیش ربوده‌شده بودند. این سازمان می‌گوید بااین‌حال اکنون هم ربودن شهروندان ادامه دارد.

سازمان حقوق بشری عفرین گفته است هنوز از سرنوشت ۶۰۰تن  از افراد مفقودشده در عفرین نامعلوم است. 

دولت ترکیە ۲۷اسفند ۱۳۹۶ اعلام کرد کە شهر عفرین را اشغال کرده است.

/ا.م