سخنگوی کمیسیون امنیت مجلس ایران: حشدالشعبی از تجربیات جمهوری اسلامی است

نقوی حسینی: الگوی ایران را بە نظامیان عراق و سوریە منتقل کردیم

k24 - اربیل

یک هفتە پس از كشتەشدن یکی از فرماندهان سپاە پاسداران ایران در غرب موصل، همزمان با پیشروی نیروهای حشدالشعبی  بە سوی مرز سوریە،  رسانەهای جمهوری اسلامی شرکت نیروهای ایرانی در این عملیات را تكذیب کردەاند.

خبرگزاریهای وابستە بە سپاە پاسداران بە نقل از بیانیە این سپاە، اعلام کردە بوند کە یکی از فرماندهان ارشد سپاە پاسداران ایران بە نام " شعبان نصیری"  ظهر روز جمعە ٥ خرداد در حومە شهرستان "بعاج" در جنوب شنگال (سنجار) کشتە شدە است.

در پی پیشروی حشد الشعبی بە سوی مرزهای سوریە یکی از فرماندهان این نیروها اعلام کرد بدون اجازە پارلمان عراق از مرز سوریە عبور نخواهند کرد.

حسین نقوی حسینی سخنگوی کمسیون امنیت مجلس ایران هم می‌گوید، نیروهای حشد شعبی برگرفتە از تجربەهای سازمان بسیج سپاە پاسداران ایران است.

نقوی حسینی بە خبرنگار کردستان ٢٤ گفت:  ما الگوهای سازمان بسیج را بە ناظامیان عراق و سوریە منتقل کردەایم: