برگزاری یادبود بیست و هشتمین سالگرد ترور عبدالرحمن قاسملو

دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیرکل پیشین حزب دمکرات کردستان ایران در ٢٢تیرماە ١٣٦٨ هنگام مذاکرە با نمایندگان جمهوری اسلامی شهر وین ترور شد
kurdistan24.net

 K24- اربیل

بە گزارش خبرنگار کردستان ٢٤، روز پنجشنبە ٢٢ تیرماە ١٣٩٦ حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان مراسم یادبود ترور دکتر عبدالرحمن را برگزار کردند.

دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران در سن ٥٩ سالگی، ٢٢ تیرماە ١٣٦٨ هنگام مذاکرە با دیلپمات‌های جمهوری اسلامی در شهر وین ترور شد.

 

دکتر عبدالرحمن قاسملو
دکتر عبدالرحمن قاسملو

"لوئیس آیالا" دبیرکل کنونی انترناسیونال سوسیالیست در مورد عبدالرحمن قاسملو می‌گوید:  "در حقیقت قاسملو در میان سوسیال دمکرات‌ها شخصیت شناختە شدەای بود. او با مطرح کردن موضوع کردها در کنگرە شرکت داشت. قبل از ترور وی در کنگرە سال ١٩٨٩ انترناسیونال سوسیالیست با او دیدار داشتم. در آخرین کنگرە انترناسیونال ماە ژوئن من آن موقع جوان بودم."

 

رهبران حزب دمکرات دیپلمات‌‌های وقت جمهوری اسلامی از جملە "محمد جعفر صحرارودی" مدیر کنونی دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس ایران را عامل ترور جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند.

مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران و جانشین قاسملو در این حزب می‌گوید: " شکی در این نیست کە دیپلمات تروریست‌های جمهوری اسلامی دکتر قاسملو را ترور کردند. چون در همان نشستی کە بە بهانە گفتگو ترتیب دادندە بوند، در همان مکان و بە دست همان دیپلمات تروریست‌هایی کە از سوی جمهوری اسلامی ایران بە آنجا فرستادە شدە بودند، شهید شدە است."

  

 

بە گفتە رهبران حزب دمکرات کردستان، قاسملو از چند ماە قبل از آن رویداد تروریستی، با میانجیگری جلال طالبانی دیبرکل اتحادیە میهنی کردستان، مذاکرات آشتی‌جویانەای را با نمایندگان جمهوری اسلامی آغاز کردە بود.

/ا.م