امسال هم در دوازدهمین نمایشگاە بین‌المللی کتاب اربیل از ناشران ایرانی خبری نبود

k24 - اربیل

امسال دوازدهمین نمایشگاە بین‌اللملی کتاب اربیل با شرکت تعداد زیادی از ناشران کشورهای همجوار و جهان برگزارگردید، همچون سالهای گذشتە در این نمایشگاە خبری از ناشران فارسی‌زبان ایرانی نبود.

عدم شرگت ناشران ایرانی در حالی است کە بسیاری از ساکنان اقلیم کردستان با زبان فارسی آشنا بودە و صدها عنوان ترجمە کوردی از تألیفات نویسندگان و مترجمان فارس زبان در غرفەهای ناشران اقلیم کردستان بە چشم می‌خورد.

طی روزهای گذشتە دوازدهمین نمایشگاە بین‌المللی کتاب اربیل با شرکت بیش از ٢٣٠ ناشر و کتابفروشی در محل نمایشگاههای بین‌المللی این شهر برگزار گردید، اما از ناشران ایرانی خبری نبود. تنها غرفەای کوچک با پرچم جمهوری اسلامی ایران با عرضە کتابهای قدیمی در این نمایشگاە بە چشم می‌خورد.

"ایهاب القیسی" از مٶسسە المداء بە عنوان هماهنگ کنندە نمایشگاە، در مورد عدم شرکت ایرانیان گفت: هنگام برگزاری نمایشگاە بین‌المللی کتاب تهران در سال گذشتە، غالب بر دویست دعوتنامە  و ایمیل برای ناشران ایرانی فرستادەاند، اما آنها علاقەای بە حضور در این نمایشگاە نداراند.

احمد درویش، متصدی غرفە خانە "فرهنگ و هنر ایرانی" کە در این نمایشگاە شرکت کردەاست، از مشکلات ناشران ایرانی می‌گوید.

احمد درویش گفت: "بە رغم اینکە راە نزدیک است و بە رغم اینکە ما همسایە هستیم، توقع این است کە ایرانیها بیشتر شرکت بکنند، ولی متأسفانە ما می‌بینیم کە استقبال نمی‌شود. دلیل آن فقط هزینەهای بالای شرکت در نمایشگاە اربیل است. دوم اینکە نمایشگاە کتاب تهران ماە پیش رو با فاصلە ٢٠ روز برگزار می‌شود."

اما، کاروان عبد‌اللـە مدیر انتشارات موکریانی در اربیل می‌گوید: ناشران فارس علاقه‌ای بە شرکت در نمایشگاە اربیل نداراند و کوردها هم بە نمایشگاە تهران دعوت نمی‌شوند.

بە گفتە کاروان عبداللـە، "خوب بود کە آنها بیان اینجا، چون ایران دارای فرهنگی غنی و کتابهای خوب و نویسندگانی زیادی دارد. تصور می‌کنم کە لازم بود ایرانیها در نمایشگاە شکرت کنند."

کاروان عبدوللـە در مورد شرکت کوردستان در نمایشگاە تهران هم گفت: "آنها هیچ دعوتنامەای برای ما نفرستادەاند و اگر ما را دعوت کنند، در نمایشگاە تهران شرکت می‌کنیم."   

دوازدەهمین نمایشگاە کتاب اربیل در حالی با عدم حضور ایران برگزار شد کە ناشران عرب  هرسالە با جنب و جوش بیشتری در این نمایشگاە شرکت می‌کنند.