موعد برگزاری انتخابات پارلمان و ریاست اقلیم کردستان معیین شد

k24- اربیل

بر اساس حکم صادرە از سوی ریاست اقلیم کردستان، انتخابات پارلمان کردستان و ریاست اقلیم آبان‌ماە آینده همزمان برگزار خواهند شد.

در این حکم از کلیە احزاب کردستانی خواستە شدە است کە برای انتخاب نمایندگان پارلمان و رئیس اقلیم کردستان، هماهنگی‌های لازم را با کمسیون عالی انتخابات انجام دهند.

انتخابات پارلمان کردستان و ریاست اقلیم کردستان بە طور همزمان روز ١٠ آبان‌ماە ١٣٩٦ برگزار می‌گردد.