کسی برای ما خط قرمز تعیین نکردە است

نورالدین ویسی:

K24 -اربیل

بنیانگذار و مدیرکل نهاد چند رسانەای کردستان٢٤، با حضور در برنامە "بحث روز" تلویزیون بە مناسبت گذشت نه ماە از آغاز پخش شبکە و سرآغاز فصل نوین اخبار و برنامەها، اعلام کرد: با آغاز این فصل، در پخش اخبار و برنامەها تغییرات اساسی اعمال خواهد شد.

 

نورالدین ویسی، در پاسخ مجری برنامە با اشارە بە اینکە مخاطبان و بینندگان در مورد کیفیت کار ما صاحب‌نظر اصلی هستند، گفت: قرار بود کردستان ٢٤ دیرتر پخش خود را آغاز کند، اما با وجود اوضاع سیاسی خاص کردستان و عملیات آزادی شنگال و همچنین نزدیک شدن موعد آغاز عملیات آزادی موصل، زودتر از موعد مقرر پخش تلویزیون روی آنتن رفت. 

ویسی، درمورد ردەبندی رسانەهای کردستان از نظر کیفیت و ارائەی حرفەای اخبار و اطلاعات، گفت: در کردستان سازمان یا نهادی برای ارزش‌گذاری کار رسانەها وجود ندارد کە تشخیص دهد کدام رسانە در این مورد رتبە اول را بەدست آوردە است. اما کردستان ٢٤ از ابتدای آغاز فعالیت خود، بە منبع اصلی خبرگزاریها و رسانەهای جهان تبدیل شد و بسیاری از خبرگزاریها و شبکەهای خبری جهان اخبار دست اول را از ما نقل کردند.

بنیانگذار کردستان٢٤، با اشارە بە اینکە کسی برای ‌آنان خط قرمز تعیین نکردە است، گفت: کردستان٢٤ منعکس کنندە آراء و نظرات احزاب و تشکلها و شخصیتهای سیاسی و مردم همە بخشهای کردستان است. بی‌‌احترامی بە دیگران تنها خط قرمز کردستان ٢٤ است و اجازەی بی‌احترامی بە هیچ کس، جریان و گروە سیاسی،  دینی و مذهبی را نخواهد داد. بە کسی فرصت نمی‌دهد این تریبون را برای اشاعە تبعیض و خدشەدارکردن آشتی اجتماعی مورد اسفتادە قرار دهد.

مدیر کل کردستان٢٤، با تأکید بر ایجاد فضای آرام از سوی این تلویزیون، تصریح کرد: اجازە نخواهیم داد همچون بعضی از تلویزیونهای عربی کە در این اواخر بە الگوی بعضی از رسانەهای کردی هم تبدیل شدەاند، مردم را سٶال‌پیچ کردە و مایەی بی‌احترامی بە آنان باشیم. وی در این مورد گفت: با انعکاس اراء و نظرات مختلف احزاب و سازمانهای سیاسی و مدنی چهار بخش کردستان، تاکنون هیچکدام از آنها بە خاطر طرفداری از بعضی‌ها و فراموش کردن برخی دیگر، ما را تحریم نکردەاند. 

ویسی، در پاسخ بە مجری برنامە مبنی بر استفادەی بیشتر از لهجەی کردی کرمانجی در تلویزیون، گفت: این رویکردی بسیار مثبت است. کردستان ٢٤ تنها تلویزیون هولیر، سلیمانیە یا تلویزیون اقلیم کردستان نیست، بلکە تلاش می‌کند بە شبکەای فراگیر برای همە کردستان تبدیل شود.

مدیر کل شبکەی کردستان٢٤ در مورد نزدیکی این شبکە بە پارت دمکرات کردستان و اجرای سیاست‌های آن حزب گفت: در کردستان و هیچ جای دنیا رسانەی وجود ندارد کە بە یکی از جهات سیاسی نزدیک نباشد. مردم کردستان هم می‌دانند کدام رسانە بە سیاست کدام جهت نزدیکتر است. ما در نە ماه‌ گذشتە  فعالیت خود را بر همگرایی همە جهت‌های سیاسی کردستان متمرکز کردەایم. آنچە برای ما مهم است، این است کە چە پیامی را اشاعە می‌دهیم. تاکنون نقطه نظرات همه‌ جهت‌های سیاسی متفاوت از طریق کردستان ٢٤ بە مردم رسیدە است.

ویسی در پایان گفت: در جهان، حتی در آمریکا و اروپا هم رسانەها کاملا مستقل نیستند. در آمریکا بعضی از رسانە‌ها بە جمهوری‌خواهان و برخی هم بە دمکراتها نزدیکترند. رسانەهایی هم بە یهودیها نزدیک هستند. رسانەای هم کە از نظر مادی مستقل باشد، دلیل برآن نیست از نظر ارائەی اخبار و اطلاعات هم مستقل و حرفەای باشد.