دولت بریتانیا از خواستەهای برحق مردم کردستان حمایت می‌کند

دولت بریتانیا همراە با دیگر کشورهای جهان در مورد امنیت آیندە منطقە نگران است
kurdistan24.net

 k24- اربیل

فلاح مصطفی مسئول دفتر روابط خارجی دولت اقلیم کردستان، بە خبرنگار کردستان٢٤ گفت: " دولت بریتانیا موضع خود را (در مورد همەپرسی استقلال کردستان) اعلام کردە است  و  آنها از خواسته‌های برحق مردم کردستان حمایت می‌کنند."

فلاح مصطفی گفت: " اما آنها هم همراه با دیگر کشورهای جهان می‌گویند  نگران آن  هستند  کە زمان برای برگزاری همەپرسی مناسب نباشد و  بە استقرار امنیت و آرامش منجر نشود. بە همین خاطر بریتانیایی‌ها در جهت توافق دوطرف با اربیل و بغداد در تماس دایم هستند. "

مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان در پیامها و سخنرانی‌هایش در حمایت از برگزاری این همە‌پرسی می‌گوید، استقلال کردستان در منطقه بە استقرار صلح  و آرامش منجر خواهد شد.