نمایش آثار هنرمند غیرحرفه‌ای نقاشی در سلیمانیە

مجید علی نقاش آماتور سلیمانیەای از پنجاه سال پیس فعالیت هنری را در نقاشی آغاز کرده است
kurdistan24.net

اربیل(کوردستان۲۴)- دالیا کمال، خبرنگار کوردستان ۲۴ در سلیمانیە بە سراغ مجید علی رفته و  گزارشی از وی تهیه کرده است.

مجید علی می‌گوید از پنجاه سال پیش این هنر را با عکاسی آغاز کرده و سپس بە نقاشی روی آرده‌ است.

این نقاش آماتور کە با رنگ اکرلیک کار می‌کند، نقاشی را به‌صورت حرفه‌ی و تجربی یاد گرفته است.

منظره‌های چهار فصل سال در آثار مجید علی دیده می‌شود. این تابلوها از مناظر طبیعی مناطقی حکایت می‌کند کە نقاش آنها را دیده و تجربه کرده است.

مجید علی کە خود در هیچ مدرسە و آموزشگاه نقاشی تحصیل‌نکرده است، می‌گوید آثار هنری در بازار خریداری نداراد و من تنها برای احساس خود و به‌عنوان تفریح بە این کار ادامه می‌دهم.

ا.م