مجارستان بە آموزش نظامی نیروهای پیشمرگ ادامە می‌دهد

نیروی پیشمرگ کوردستان
نیروی پیشمرگ کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤) - وزیر پیشمرگ دولت اقلیم کوردستان از هیئت بلند پایە سیاسی و نظامی دولت مجارستان استقبال کرد. در این دیدار، هیئت مجارستانی بر پشتیبانی وزارت پیشمرگ در راستای جنگ و ریشەكن کردن ترور، تاکید کرد.

در دیدار امروز (شنبە ٢٠ اذر) شورش اسماعیل وزیر پیشمرگ دولت کوردستان با روملسون روسیزن سپاه سالار مجارستان و هیئت همراهش، بر هماهنگی و کار مشترک در مواجە با ترور و هماهنگی مابین نیروهای پیشمرگ، سپاه عراق و ائتلاف بین المللی، تاکید شد.

وزیر پیشمرگ کوردستان، نقش و هماهنگی و همکاری مجارستان را در مواجە با جنگ ترور ستود و با اشارە دادن بە حوادث اخیر و اوضاع امنیتی عراق، اذعان داشت کە در جنگ با ترور نیاز بە همکاری تمام طرفین داریم.

همچنین سپهسالار مجارستان و هیئت همراهش، از این خبردادند کە بە آموزش نظامی نیروهای پیشمرگ ادامە خواهند داد.