هیئتی از پارت دمکرات کوردستان برای گفتگو با رهبری اتحادیه‌ی میهنی وارد سلیمانیه شد

پارت دمکرات و اتحادیه‌ی میهنی کوردستان در مورد تشکیل دولت جدید عراق و انتخابات آتی پارلمان کوردستان گفتگو خواهند کرد

اربیل (کوردستان ۲۴) - یک هیئت پارت دمکرات کوردستان به‌منظور گفتگو با رهبری اتحادیه‌ی میهنی کوردستان وارد سلیمانیه شد.

یک منبع دفتر سیاسی اتحادیه‌ی میهنی کوردستان، بە کوردستان ۲۴ گفت که یک هیئت پارت دمکرات کوردستان متشکل از محمود محمد، جعفر ایمنکی، زعیم علی، عزالدین برواری، عارف تیفور، ریبوار یلدا، حلی حسین و خسروگوران، به ریاست فاضل میرانی دبیر دفتر سیاسی پارت دمکرات، روز یکشنبه ۲۸ آذر در "دباشان" سلیمانیه مورد استقبال بافل طالبانی رییس مشترک اتحادیه‌ی میهنی قرار گرفت.

این منبع اتحادیه‌ی میهنی گفت، هیئت پارت دمکرات کودستان با هیئیتی از اتحادیه‌ی میهنی متشکل از "خسرو محمد، دکتر میران محمد، آسو مامند، جمال طاهر، رفعت عبدالله به ریاست بافل طالبانی وارد گفتگو می‌شود.

این منبع اتحادیه‌ی میهنی همچنین گفت: قرار است در این دیدار نقش کوردها در تشکیل دولت عراق، گفتگوها در بارە تشکیل کابینه‌ی جدید عراق، انتخابات پارلمان کوردستان و وضعیت داخلی کوردستان موردگفتگو و تبادل‌نظر قرار بگیرد.

/ا.م