برگزاری کنفرانس سالانه گردشگری در اقلیم کردستان

امسال حدود چهار میلیون گردشگر با اقلیم کردستان آمدەاند
امسال حدود چهار میلیون گردشگر با اقلیم کردستان آمدەاند

اربیل (کوردستان ۲۴) - سازمان کل گردشگری کردستان، فردا (دوشنبه 19 دسامبر) با مشارکت وزارتخانەهای مرتبط در دولت اقلیم کردستان، کنفرانس سالانە خود را برگزار می‌کند. توسعە و پیشرفت گردشگری در زمینەهای بازاریابی، قانونی و انواع خدمات گردشگری در این کنفرانس، بررسی می‌شود.

امل جلال رئیس سازمان کل گردشگری، بە کردستان ٢٤ می‌گوید: نمایندە همە وزارتخانەهای مرتبط با گردشگری در کنفرانس حضور دارند و بعد از بحث و گفتگو، همە نظرات و پیشنهادات برای هیئت رئیسە دولت اقلیم کوردستان ارسال می‌شود.

دولت اقلیم کردستان در راستای توسعە صنعت گردشگری، سرمایەگذاری و فعالیتهای قابل توجهی انجام دادە است و بر اساس امار سازمان کل گردشگری، امسال حدود چهار میلیون گردشگر با اقلیم کردستان آمدەاند.

تنها در مدت زمان دو سال گذشتە دولت نهم و در راستای پیشرفت صنعت گردشگری در کردستان، مجوز برای ٢٢ پروژە گردشگری صادر شدە و همە این پروژها را شرکتهای داخلی اجرا می‌کنند. بودجە این پروژەها بە پنج میلیار دلار می‌رسد و نزدیک بە ٥٠٠ هکتار زمین نیز بە انان اختصاص دادە شدە.