تماس تلفنی مقتدی صدر با پرزیدنت بارزانی

"آخرین تحولات سیاسی بررسی شدند"
پرزیدنت بارزانی به تماس تلفنی مقتدی صدر پاسخ دادند
پرزیدنت بارزانی به تماس تلفنی مقتدی صدر پاسخ دادند

اربیل (کوردستان٢٤)- در تماس تلفنی پرزیدنت بارزانی و رهبر جریان صدر عراق، آخرین تحولات فرایند سیاسی این کشور بررسی شدند.

پرزیدنت مسعود بارزانی، امروز یکشنبه ٢٢ خرداد ١٤٠١، به تماس تلفنی مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، پاسخ دادند.

در این تماس تلفنی، اوضاع عراق و آخرین تحولات فرایند سیاسی بررسی شدند.

ب.ن