مسئول دستگاە دیپلماسی اقلیم کردستان: حکومت مرکزی مسبب اصلی اوضاع کنونی عراق است

فلاح مصطفی حکم دادگاه فدرال عراق در مورد همە‌پرسی را بی ‌تأثیر خواند

k24- اربیل

فلاح مصطفی مسئول ادارە روابط خارجی اقلیم کردستان کە بە ‌عنوان وزیر خارجه اقلیم کردستان محسوب می‌شود، گفت: حکم دادگاە عالی عراق در مورد متوقف کردن همە‌پرسی استقلال کردستان هیچ تأثیری بر برگزاری آن نخواهد داشت.

نماینده دستگاه دیپملماسی اقلیم کردستان کە در حاشیە مجمع جهانی سازمان ملل متحد در نیویورک سخن می‌گفت، در عراق دستگاە منظم قضایی آنچنانی وجود ندارد کە حکم توقف همەپرسی استقلال کردستان را صادر کند.

فلاح مصطفی در مورد پیشنهاد آمریکا، بریتانیا و سازمان ملل گفت: پیشنهادی کە ارائە دادەاند در حد خواسته‌های مردم کردستان نبودە و بدیلی نیست کە رهبری کردستان آن را جایگزین همە‌پرسی نماید.

سرپرست ادارە روابط خارجی اقلیم کردستان همچنین گفت: اقلیم کردستان نمی‌تواند بە مناقشات گذشتە بازگردد کە دولت مرکزی عراق مصبب آن است.