اعتراض مشترک کورد و ترکمان به سیاست عربسازی در کرکوک

"دستور استانداری برای تصرف زمین‌هایمان الغا شود"
کورد و ترکمان علیه سیاست عربسازی در کرکوک اعتراض کردند
کورد و ترکمان علیه سیاست عربسازی در کرکوک اعتراض کردند

اربیل (کوردستان٢٤) – جوامع کورد و ترکمان کرکوک برای اولین بار به طور مشترک، علیه سیاست عربسازی دست به تظاهرات اعتراضی زدند.

گزارشگر کوردستان٢٤ از کرکوک گزارش داد که امروز جمعه کشاورزان کورد و ترکمان کرکوک، در واکنش به تصرف زمین‌هایشان، به طور مشترک دست به تظاهرات اعتراضی زدند.

پس از حوادث ١٦ اکتبر ٢٠١٧، این اولین بار است که جوامع کورد و ترکمان کرکوک به طور مشترک علیه پیاده کردن سیاست عربسازی/تعریب، در کنار هم قرار می‌گیرند. پیش از این فقط کوردها در برابر تلاش‌ها برای ایجاد تغییرات جمعیتی به نفع اقلیت عرب، موضعگیری کرده‌اند.

بر پایه گزارش، استانداری کرکوک، دستور داده است که حدود ١٢ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزان کورد و ترکمان آن استان را تغییر کاربری داده و به منط‌قه مسکونی تبدیل شود.

کشاورزان معترض، مسیر اصلی منتهی به فرودگاه کرکوک را مسدود کرده‌اند و خواستار الغای دستور استانداری شده‌اند.

یکی از کشاورزان معترض کورد به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت که دستور استانداری، امتداد سیاست عربسازی رژیم بعث است.

سیاست عربسازی، ایجاد فشار بر کوردهای کرکوک را شامل می‌شود که با هدف ایجاد تغییرات جمعیتی به نفع اعراب غیربومی و ناچار کردن کوردها و ترکمان‌ها به ترک زادگاه خود، در زمان حاکمیت رژیم بعث پیاده شده است.

در حال حاضر در کرکوک که یک شهر کوردستانی است، جوامع کورد، عرب و ترکمان، زندگی می‌کنند.

ب.ن