افزایش بارش باران در منطقه گرمیان

"کشاورزان و دامدارن به سال پیش رو امیدوار شده‌اند"
سرریز شدن آب از سدهای منطقه گرمیان
سرریز شدن آب از سدهای منطقه گرمیان

اربیل (کوردستان٢٤) – افزایش بارش باران در منطقه گرمیان اقلیم کوردستان، کشاورزان و دامداران این منطقه را امیدوار کرده است.

جبار محمود، مدیر سدهای منطقه گرمیان، در خصوص افزایش بارش باران و تاثیر آن بر منطقه، به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:"در اثر افزایش بارش باران، چهار سد کفری، آوه سپی، حسن کنوش و تورجار در منطقه گرمیان، سرریز شده‌اند و این تاثیر مطلوبی بر کشاورزی و دامداری منطقه خواهد داشت".

در سه سال گذشته، منطقه گرمیان شاهد کمبود شدید آب بوده، به طوریکه به کشاورزی و دامداری این منط‌قه آسیب جدی رسیده است.

اما بارش شدید باران در سال جاری، کشاورزان و دامداران را امیدوار کرده است.

عزیز کریم، مهندس کشاورزی در منط‌قه گرمیان، به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت:"در سال جاری تاکنون بیش از ٢٧٠ میلی‌متر بارش باران داشته‌ایم که هم برای کشاورزان و هم برای دامداران اتفاق خوبی است".

منطقه گرمیان هر سال به بارش بیش از ٢٥٠ میلی‌متر باران نیاز دارد، تا با پیامدهای کم‌آبی مواجه نشود، در سە سال گذشته بارش باران، کمتر از میزان لازم بوده است، اما در سال جاری از میزان لازم هم فراتر رفته و نگرانی‌های مردم منطقه دست‌کم برای سال پیش رو، برطرف شده‌اند.

ب.ن