اولین بانک ملی اقلیم کوردستان به ثبت رسید

"از کلیه تسهیلات بانکی بین‌المللی برخوردار خواهد بود"
"بانک ملی اقلیم کوردستان کلیه خدمات بانکی را به شهروندان اقلیم ارایه خواهد کرد"
"بانک ملی اقلیم کوردستان کلیه خدمات بانکی را به شهروندان اقلیم ارایه خواهد کرد"

اربیل (کوردستان٢٤) – اولین بانک ملی اقلیم کوردستان که از کلیه تسهیلات بانکی بین‌المللی برخوردار خواهد بود، به ثبت رسید.

گزارشگر کوردستان٢٤ از اربیل گزارش داد که امروز پنجشنبه، اولین بانک ملی اقلیم کوردستان که یک بانک دولتی است و با بانک مرکزی عراق در ارتباط مستقیم خواهد بود، به ثبت رسید.

بلند محمد، رئیس بخش ثبت شرکت‌ها در وزارت بازرگانی اقلیم کوردستان، به گزارشگر کوردستان٢٤ گفت که بانک ملی اقلیم کوردستان از کلیه تسهیلات بانکی بین‌المللی برخوردار خواهد بود و انتقال ارز از بغداد به اربیل را تسهیل کرده و کلیه خدمات بانکی را به شهروندان اقلیم ارایه خواهد کرد.

پیش از این امور بانکی بین اقلیم کوردستان و بغداد، از طریق شعبه بانک مرکزی عراق در اربیل، انجام شده است.

ب.ن