روز جهانی زبان مادری

هنوز در کشورهایی که کوردها در آن زندگی می‌کنند زبان مادری محدود می‌شود
در بسیاری از کشورها که جوامع متفاوت زندگی می‌کنند طبقه حاکم زبان خود را تحمیل می‌کند
در بسیاری از کشورها که جوامع متفاوت زندگی می‌کنند طبقه حاکم زبان خود را تحمیل می‌کند

اربیل (کوردستان٢٤)- امروز روز جهانی زبان مادری است و هنوز در بسیاری از کشورها که دو یا چند زبان و جامعه متفاوت زندگی می‌کنند. طبقه حاکم، زبان خود را بر جوامع دیگر تحمیل می‌کند، به ویژه در کشورهای خاورمیانه و کشورهایی که کوردها در آن زندگی می‌کنند، زبان مادری محدود می‌شود.

هر سال با فرا رسیدن ٢١ فوریه، فعالیت‌های مختلفی در سراسر جهان برای افزایش آگاهی در مورد اهمیت زبان مادری انجام می‌شوند.

زبان یکی از ابزارهای اصلی رشد کودک، تنها راه یادگیری در آموزش است و افراد از طریق زبان وارد فعالیت‌های اجتماعی و زندگی می‌شوند. زبان نه تنها سطح هوش و فرهنگ بزرگسالان را تعیین می‌کند، بلکه از طریق زبان می‌توان سطح هوش کودکان را نیز سنجید.

تاریخ روز جهانی زبان مادری به سال ١٩٥٢ برمی‌گردد، زمانی که تعدادی از دانشجویان دانشگاه داکا علیه سیاست تحمیل یک زبان اعتراض کردند و در جریان آن ١١ نفر توسط نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند. در سال ١٩٥٦، پاکستان تحت فشار اعتراضات خیابانی مجبور شد زبان بنگالی را به رسمیت بشناسد.

یونسکو برای اولین بار در ١٧ نوامبر ١٩٩٩، روز ٢١ فوریه را به عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام کرد و سپس توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد.

اولین جشن جهانی روز زبان مادری در ٢١ فوریه ٢٠٠٠، با شعار ترویج صلح و چندزبانی در سراسر جهان و حفاظت از همه زبان‌های مادری، برگزار شد.

از ٦٠٠٠ زبانی که در جهان برای صحبت کردن استفاده می‌شود، تنها ١٠٠ زبان به رسمیت شناخته شده‌اند.

از ٥٩٠٠ زبان دیگر که بیشتر آنها ابزار اصلی ارتباط جوامع هستند، به دلیل نبود حروف مکتوب، برخی از آنها در آستانه انقراض قرار دارند.

٥٤٠٠ زبان در جهان وجود دارد که از آنها فقط برای صحبت کردن استفاده می‌شود و در معاملات رسمی به کار گرفته نمی‌شوند.

هنوز در بسیاری از کشورها که دو یا چند زبان و جامعه متفاوت زندگی می‌کنند. طبقه حاکم، زبان خود را بر جوامع دیگر تحمیل می‌کند و سعی دارد زبان آنها را ممنوع و نابود کند و یادگیری و تحصیل به زبان‌های دیگر به ویژه در کشورهای خاورمیانه و کشورهایی که کوردها در آن زندگی می‌کنند، محدود می‌شود.

ب.ن