یک دلار آمریکا با ۱۴۵۵ دینار عراق برابر است

یک هزار تومان با ۲۲ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای سه‌شنبه ١١ ردیبهشت ١۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا۱۴۵۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۵۵۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۸۱۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترکیه: ۴۴ دینار عراق

هزار تومان ایران ۲۲ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان برای سه‌شنبه ١١ردیبهشت ١۴٠٣، به این شرح است:

 یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۴۰ هزار دینار عراق

یک مثال طلای عیار٢١- ۴۷۵ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸ - ۴۱۰ هزار دینار عراق