یک دلار آمریکا معادل ۱۴۵۶.۵ دینار عراق است

یک لیره‌ی ترک با ۴۳ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای دوشنبه ٢٣ ۲۲اردیبهشت ١۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۴۵۶.۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۵۴۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۸۱۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترکیه: ۴۳ دینار عراق

هزار تومان ایران ٢٣ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان برای دوشنبه ٢٣ اردیبهشت ١۴٠٣، به این شرح است:

 یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۶۰ هزار دینار عراق

یک مثال طلای عیار٢١- ۴۹۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸ - ۴۲۰ هزار دینار عراق