دیدار رئیس جمهور عراق و هماهنگ کننده امور بین‌الملل دولت اقلیم کوردستان

"بر گنجاندن فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز بین جوامع در برنامه‌های درسی تاکید شد"
عبدالطیف رشید، رئیس جمهور عراق و دیندار زیباری، هماهنگ کننده امور بین‌الملل دولت اقلیم کوردستان
عبدالطیف رشید، رئیس جمهور عراق و دیندار زیباری، هماهنگ کننده امور بین‌الملل دولت اقلیم کوردستان

اربیل (کوردستان٢٤)- در دیدار رئیس جمهور عراق و هماهنگ کننده امور بین‌الملل دولت اقلیم کوردستان، بر گنجاندن فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز بین جوامع در برنامه‌های درسی، تاکید شد.

عبدالطیف رشید، رئیس جمهور عراق، امروز سه‌شنبه ١٤ مه در کاخ ریاست جمهوری از دیندار زیباری، هماهنگ کننده امور بین‌الملل دولت اقلیم کوردستان، استقبال کرد.

در این دیدار بر اهمیت هماهنگی بین وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ، گردشگری و میراث فرهنگی در تدوین برنامه‌های آموزشی و گنجاندن فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز بین جوامع در برنامه‌های درسی مدارس، تاکید شد.

هماهنگ کننده امور بین‌الملل دولت اقلیم کوردستان، فعالیت‌های دفتر متبوع در خصوص ترویج احترام به آزادی‌ها و پیشگیری از نقض حقوق، تشریح کرد.

ب.ن