بهای دلار در بازار اقلیم کوردستان افزایش یافت

یک هزار تومان عراق با ۲۵ هزار تومان برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ١۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۴۵۷.۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۵۷۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۸۲۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترکیه: ۴۵ دینار عراق

هزار تومان ایران ۲۵ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان برای چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ١۴٠٣، به این شرح است:

 یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۵۵ هزار دینار عراق

یک مثال طلای عیار ٢١- ۴۸۵ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸ - ۴۱۵ هزار دینار عراق