تاکنون ۲۰۶ گور دسته‌جمعی در عراق شناسایی شد‌‌ه‌اند

١٨٢ هزار نفر از مردم کوردستان در عملیات انفال نیروهای عراق در گورهای دسته‌جمعی دفن شده‌اند

امروز در عراق به‌عنوان روز گورهای دسته‌جمعی شناخته می‌شود. اولین گور دسته‌جمعی در کشور در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۲ برابر با ۱۶ ماه می کشف شد.

هزاران نفر در رژیم بعث زنده‌به‌گور شدند. از این تعداد ۱۸۲ هزار نفر کورد هستند و به همین دلیل عراق به کشور گورهای دسته‌جمعی معروف است.

قدمت گورهای دسته جمعی در عراق به قبل از سال ۲۰۰۳ در دوران حاکمیت رژیم بعثی و پس از آن به دوران ورود داعش در سال ۲۰۱۴ برمی‌گردد.

براساس آمارهای تهیه شده از سوی دولت عراق، تاکنون ٩٥ محل که گورهای دسته جمعی در آنجا وجود دارند، شناسایی شده است که از این تعداد ٧٩ گور کاوش شده ۱۶ گور باقی مانده است. در میان۷۹ کاوش،۱۵۸ گور دسته جمعی حاوی٤ هزار  ٢٠١ جسد کشف شده است.

در مورد گورهایدسته‌جمعیی دوران داعش تاکنون ١٢١ مکان شناسایی شده است که از این تعداد  ٥١ مورد کاوش و ٧٠ مورد باقی مانده است. در میان ٥١سایت، ١٣٠ گور دسته جمعی حاوی۳ هزار و٧٩ جسد حفاری شده است.

به طور کلی، قبل و بعد از سال ٢٠٠٣، تعداد کل گورهای دسته جمعی شناسایی شده در عراق۲۱۶ مورد بود که از این تعداد ١٣٠ گور کاوش شده و۸۶ گور باقی مانده است. ٢٨٨ گور دسته جمعی در ١٣٠ سایت حفاری شده است که حاوی ٧هزار و ٣٧٠ جسد است.