یک دلار آمریکا در بازار اقلیم کوردستان معادل ۱۴۴۵ هزار دینار عراق است

یک هزار تو،ام ایران با ۲۳ دینار عراق برابر است

اربیل (کوردستان ۲۴)– بهای دینار عراق در برابر دیگر ارزها، برای چهارشنبه ٩ خرداد ١۴٠٣، در اقلیم کوردستان به این شرح است:

یک دلار آمریکا ۱۴۴۵ دینار عراق

یک یورو: ۱۵۴۰ دینار عراق

یک پوند بریتانیا: ۱۸۱۰ دینار عراق

یک لیره‌ی ترکیه: ۴۳ دینار عراق

هزار تومان ایران ۲۳ دینار عراق

بهای طلا در بازار اقلیم کوردستان برای چهارشنبه ٩ خرداد ١۴٠٣، به این شرح است:

 یک مثقال طلای عیار ۲۴- ۵۵۰ هزار دینار عراق

یک مثال طلای عیار ۲۱- ۴۸۰ هزار دینار عراق

یک مثقال طلای عیار ۱۸ - ۴۱۰ هزار دینار عراق