احداث ده‌ها حوضچه روباز ذخیره آب در کابینه نهم

"به منظور رویارویی با پیامدهای تغییرات آب و هوایی"
یکی از پوندهای روباز ذخیره آب در حلبچه
یکی از پوندهای روباز ذخیره آب در حلبچه

اربیل (کوردستان٢٤)- کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان به منظور رویارویی با پیامدهای تغییرات آب و هوایی، ده‌ها حوضچه روباز ذخیره آب، احداث کرده است.

گزارشگر کوردستان٢٤ از اربیل گزارش داد که در چارچوب برنامه کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان برای رویارویی با پیامدهای تغییرات آب و هوایی، با احداث ٣٨ حوضچه روباز ذخیره آب در سه مرحله، توافق شده و در مجموع هزینه آن بیش ٢٧ میلیون دلار برآورد شده است.

بر پایه گزارش، در مرحله اول با احداث ٢٠ حوضچه، در مرحله دوم با احداث ١٤ حوضچه و در مرحله سوم نیز با احداث ٤ حوضچه روباز ذخیره آب، موافقت شده است.

همچنین هزینه احداث ٢٣ حوضچه دیگر برآورد شده و پس از موافقت، احداث آنها وارد مرحله اجرایی می‌شود.

در کابینه نهم ٦٠٠ میلیون دینار به نوسازی حوضچه‌ها و بیش از ٢٤٣ میلیارد دینار به طرح‌های سدسازی، اختصاص یافته است.

از حوضچه‌های روباز ذخیره آب، برای کشاورزی و گردشگری استفاده می‌شود و در مجموع ٨٧ میلیون و ٤٧ هزار متر مکعب آب ذخیره می‌کنند.

ب.ن