بدون دولت مستقل کردستان خاورمیانە ثبات و امنیت نخواهد داشت

جمعیت میلیونی کردها در خاورمیانه، از همە‌ حقوق خود محروم است
kurdistan24.net

 K24 - اربیل

دکتر مثنی امین، رئیس فراکیسون حزب اتحاد اسلامی کردستان در پارلمان عرااق گفت: بدون حل مشکلات مردم کردستان و تأسیس کشوری مستقل برای کردها، ثبات و امنیت در خاورمیانه برقرار نخواهد شد.

رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در پارلمان عراق، روز شنبە ٥ آذرماه، در استانبول بە خبرنگار کردستان٢٤ گفت کە "حل مشکلات کردستان بدون مشارکت ملت کرد محال است. ملتی کە با چهل میلیون جمعیت از حقوق خود محروم است، بدون مشارکت این ملت خاورمیانە همچنان ناامن خواهد ماند."

دکتر مثنی امین، با اشارە بە فشارهایی کە دولت مرکزی عراق بە کردستان وارد می‌کند، گفت : "این فشارها هیچ تأثێری بر موضوع مطالبه حقوق برحق مردم کردستان نخواهد گذاشت."

پس از برگزاری همەپرسی اسقلال کردستان در سوم مهرماه گذشته، نیروهای ارتش عراق و شبه‌نظامیان حشد شعبی و سپاه قدس ایران، بخشهایی از خاک اقلیم کردستان را اشغال کردە و دولت مرکزی با محاصره زمینی و هوایی کردستان، مردم را تحت فشار قرار دادە است.

حدود ٩٣ درصد شرکت کنندگان در این همەپرسی، بە استقلال کردستان رأی دادند.

/چللب