بارزانی: برگزاری همەپرسی مسبب مشکلات کنونی نیست

تفسیر نادرست و یکطرفه قانونی اساسی مسبب اوضاع نابسامان کنونی است

 K24- اربیل

مسعود بارزانی در دیدار با شخصیت‌های استان دهوک، گفت: " برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان مسبب ایجاد مشكلات کنونی نیست، بلكە ایجاد مشکلات فراوان، مردم کردستان را برای برگزای همه‌پرسی ترغیب کرد.

آقای بارزانی، روز شبنە٢٥آذرماه، در جمع شخصیت‌های مسلمان، مسیحی و ایزدی استان دهوک در مرکز این استان، با اشارە بە تلاش صلح‌جویانە و دمکراتیک مردم کردستان، گفت: "همە‌پرسی استقلال یکی از دستاوردهای بزرگ مردم کردستان است."

بارزانی با اشارە بە رعایت نکردن توافق از سوی دولت عراق گفت: تفسیر نادرست و یکطرفه قانونی اساسی اوضاع نابسامان کنونی را ایجاد کردە است.   

مسعود بارزانی، ضمن اشارە بە جزئیات خیانت ٢٤مهرماه گذشته، گفت: " مردم کردستان از درک متقابل یکدیگر و گفتگو حمایت می‌کند، اما زبان زور را قبول نخواهد کرد.

بارزانی در ادامە از شخصیت‌های استان دهوک خواست در جهت اتحاد صفوف مبارزات مشترک ادیان و ملیت‌های کردستان تلاش نمایند.

آقای بارزانی در دیداری جداگانه با مسئولان حزبی و اعضای فراکسیونهای پارت دمکرات کردستان در استان دهوک، برگزاری انتخابات را  از راە حلهای مناسب حل مشکلات کردستان دانست.

/چللب