حمایت جمعی از نمایندگان پارلمان اروپا از حقوق مردم کردستان

نمایندگان اتحادیە اروپا پیشتر از فدریکا موگرینی خواستە بودند از حقوق مردم کردستان حمایت کند

 K24 - اربیل

جمعی از نمایندگان پارلمان اروپا در نامەای اعتراضی بە حیدرالعبادی نخست وزیر عراق، از ادامە بستن فرودگاهها و کاهش بودجه اقلیم کردستان ابراز نگرانی کردند.

سیزدە تن ازنمایندگان اتحادیە اروپا در این نامە از دولت عراق خواسته‌اند کە گفتگوهای اساسی با دولت اقلیم کردستان را آغاز از سر بگیرد.

بخشی از این نمایندگان، پیشتر در نامەای بە فدریکا موگرینی هماهنگ‌کنندە سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار ایفای نقش بیشتر این اتحادیه، از او خواستە بودند از حقوق قانونی مردم کردستان حمایت کند.  

اکنون نمایندگانی متشکل از همە فراکسیونهای این اتحادیە، در نامەای بە نخست وزیر عراق خواستار آغاز گفتگوهای اربیل و بغداد و تأمین حقوق مردم کردستان بر اساس قانون اساسی عراق فدرال شدەاند.

رهبران اقلیم کردستان قبل و بعد از برگزاری همە‌پرسی استقلال، در مناسبت‌های مختلف بر ادامە گفتگوها با دولت مرکزی اصرار کردەاند.

/ا.م