خودخواهی العبادی بە زیان خودش تمام خواهد شد

حیدر العبادی علی‌رغم درخواست رهبران کرد و کشورهای جهان از انجام دادن گفتگوها خودداری می‌کند
kurdistan24.net

 k24- اربیل

رئیس فراکسیون اتحادیە میهنی کردستان در پارلمان عراق، در گفتگو با خبرنگار کردستان ٢٤ گفت: " العبادی خوب نمی‌اندیشد و بر موج پیروزی (مردم عراق)سوارشدە است."  

رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی در پارلمان عراق، در ادامە گفت: " العبادی دچار خودخواهی شدە است و با خودخواهی بسیاری با مردم کردستان و مشکلات داخلی تعامل می‌کند. بە نظر من این درست است کە العبادی با در پیش گرفتن این سیاست بە اقلیم کردستان زیان رساندە است، اما در نهایت بە زیان خودش خواهد بود."

آریز عبداللە، با مقایسه حیدرالعبادی با صدام حسین گفت:"  این اولین بار است من دولتی را می‌بینم کە برای گفتگوها مانع ایجاد می‌کند. حتی صدام حسین زمانی کە در اوج قدرت بود، برای آغاز گفتگوها شرط نمی‌گذاشت."

حیدر العبادی قبل از برگزاری همەپرسی استقلال اقلیم کردستان تأکید می‌کرد کە مشکلات اربیل و بغداد باید از طریق گفتگو حل شود.

رهبران کردستان بارها اعلام کردەاند کە حتی بعد از پیروزی خواست استقلال‌طلبی مردم کردستان در همەپرسی، مشکلات بین بغداد و اربیل و همسایە‌گان کردستان تنها از طریق گفتگو حل  خواهد شد.

/ا.م