بارزانی در مصاحبە با بی.بی.سی: هرگز از برگزاری همەپرسی پشیمان نیستم

مسعود بارزانی شهر کرکوک و مناطق کردستانی خارج از اقلیم کردستان اکنون غصب شدەاند

 K24- اربیل

مسعود بارزانی در مصاحبە با بخش انگلیسی بی.بی.سی، با دفاع مجدد از برگزاری همە‌پرسی استقلال کردستان، تأکید کرد کە ‌این همەپرسی در جهت پرهیز از جنگ و درگیری برگزار گردید.

 بارزانی در پاسخ خبرنگار بی.بی.سی، مخالفت برگزاری همە‌پرسی گفت: "قبل از هرچیز برگزاری همە‌پرسی جرم نیست. ملتی خواستە‌ از طریق مسالمت آمیز و دمکراتیک خواستە‌های خود را بیان کند. آنها گفتند زمان برای برگزاری همەپرسی مناسب  نیست، آنان هیچگونە جایگزین و زمانی را برای برگزاری همە‌پرسی ارائە ندادند.  هیچ جایگزینی نبود قابل اطمینان مردم کردستان را پیشنهاد نکردند. بە نظرما برگزاری همەپرسی جرم نیست، بلکە برگزاری دمکراتیک آن از حقوق هر ملتی است." ‌

بارزانی در این مصاحبه در مورد کرکوک، ضمن تأکید بر اینکە شهر کرکوک و مناطق کردستانی خارج از اقلیم کردستان اکنون غصب شدەاند، گفت: "آنچە در کرکوک رخ داد علت آن خیانت داخلی کردها بود. من قبل از برگزاری همە‌پرسی هم گفتەام کە کرکوک باید شهر همزیستی مسالمت‌آمیز ملی و مذهبی باشد و اکنون هم بر این باور هستم.

بارزانی در ادامە این مصاحبە، ضمن حمایت از گفتگوهای اربیل و بغداد در مورد حملە نیروهای ترکیە بە شهر عفرین هم گفت: " ما (در این مورد هم) بسیار نگران هستیم و امیدواریم در اسرع وقت این حملات پایان یابند. چون هیچ مشکلی از طریق جنگ حل نخواهد شد."

/ا.م 

متن کامل مصاحبه بارزانی با بی.بی.سی