رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی: العبادی بە خواسته‌های کردها توجه نمی‌کند

رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در مجلس عراق از قطع ١٠٠ میلیارد دینار دیگر از بودجه کردستان خبر داد

K24- اربیل

دکتر مثنی امین، رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی کردستان در مجلس نمایندگان عراق، از رئیس جمهور، وزاری کرد کابینە و همە نمایندگان کرد در مجلس عراق خواست از حکومت مرکزیعراق خارج شوند

دکتر مثنی امین، ضمن شرکت در برنامە "موضوع روز" تلویزیون کردستان٢٤ گفت: "نخست وزیر عراق پس از کاهش بودجە اقلیم کردستان حدود یکصد میلیارد دینار دیگر از این بودجه را قطع کردەاست. در حقیقت العبادی با اتخاذ چنین سیاستی تصمیم گرفتە است کە هیچکدام از مشکلات(اربیل و بغداد) را حل نکند."

رئیس فراکسیون اتحاد اسلامی در مجلس نمایندگان عراق، با اشارە بە اینکە العبادی همه توافقات را زیرپا گذاشتەاست، گفت: باید حد و حدودی را برای وی تعیین کرد.

المثنی امین، با تأکید بر ایجاد فشار بیشتر بر حکومت العبادی گفت: خروج نمایندگان و وزرای کرد و همچنین رئیس جمهور از دولت مرکزی عراق اگر برای کوتاه مدت باشد، در انظار عمومی جهانیان نسبت بە العبادی تأثیرگذار خواهد بود.

دولت مرکزی عراق بە نخست وزیری حیدر العبادی، پس از برگزاری همە‌پرسی استقلال اقلیم کردستان کە اکثریت قاطع شرکت کنندگان در آن بە استقلال رأی دادند، ضمن عدول از اصول قانون اساسی عراق فدرال، درپی حملە نظامی بە کردستان، اقلیم کردستان را مورد محاصرە اقتصادی قرار داد.

/ا.م